Редакційна етика

 1. Основні положення
 • Рецензенти і редакторизобов'язані здійснювати неупереджений огляд рукописів, дотримуючись конфіденційності, та заздалегідь декларувати наявність конфлікту інтересів.
 • Редакціяретельно розглядає усі спірні ситуації та порушення; за необхідності здійснює коригування або вилучення матеріалів.
 1. Загальні обов’язки та відповідальність редакції
 • Редакція збірника наукових праць «Економіка транспортного комплексу» у своїй роботі спирається на розробки Комітету з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics, Великобританія), видавництва Elsevier(Нідерланди) та інших закордонних редакторських асоціацій та інформаційних систем.
 • В ході редакційно-видавничого процесу забезпечує технічну та інформаційну підтримку користувачів збірника.
 • Гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до збірника, протягом всього редакційно-видавничого процесу, враховує положення Закону України «Про захист персональних даних» і загального регламенту захисту даних GDPR.
 • Враховує зауваження та пропозиції читачів, авторів та рецензентів щодо шляхів вдосконалення роботи видання.
 • Редакція оперативно реагує на будь-які скарги щодо роботи збірника та гарантує вирішення всіх проблемних ситуацій.

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що потребує відповідності наступним основоположним принципам:
- Під час прийняття рішення про публікацію редактор наукового збірника керується достовірністю представлення даних і науковою значимістю розглянутої роботи.
- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
- Неопубліковані дані, отримані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування, та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
- Редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також за виявлення конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Співпраця з авторами

 • Редакція надає авторам детальні інструкції щодо редакційно-видавничого процесу, інформує про терміни прийому матеріалів та дати публікації випусків.
 • Авторам надається детальних опис процесу рецензування; у разі будь-яких відхилень від описаного процесу, редактори зобов’язані надати авторові пояснення.
 • Редакція визначає критерії оцінювання матеріалів та здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису.
 • Надсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів.
 • Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію та корекцію текстів зі збереженням авторського стилю.
 • Рішення редактора щодо прийняття/відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам збірника.
 • Якщо рукопис містить багато спірних моментів (наприклад, негативні відгуки про якість статті обох рецензентів, стаття не доопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити його до публікації.
 • У випадку незгоди автора з редакторським рішенням, в збірнику декларується механізм апеляціїдо редакції.
 • За бажанням автора, рукопис може бути знятий з розгляду та заархівований в системі збірника (із подальшою можливістю відновлення подання у чергу). Для цього автору необхідно звернутись до редактора із відповідним запитом.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:
- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Заздалегідь помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.
- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включно з неоформленими цитатами, перефразуваннями або присвоєнням прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження. Зокрема в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення під час проведення дослідження.
- Автори не повинні надавати до редакції збірника рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.
- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.

Співпраця з рецензентами

 • Редакція забезпечує рецензентів детальними інструкціями щодо процесу рецензування та роботи в системі збірника.
 • Редакція просить рецензента зазначити наявність можливих конкуруючих інтересів перш ніж він погодиться переглянути призначений матеріал.
 • Редакція просить рецензентів повідомляти про усі випадки плагіату.
 • Надсилає рецензентам повідомлення з подякою за їх внесок у роботу збірника
 • Гарантує , що кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання, та за потреби коригує їх склад.
 • Припиняє співробітництво з рецензентами, які надають рецензії поганої якості або із постійним запізненням.
 • Використовує низку джерел (не лише персональні контакти) для виявлення потенційних рецензентів (спеціалізовані галузеві бази даних).
 • Гарантує, що процес рецензування є чесним, об’єктивним, неупередженим та вчасним.
 • Адаптує процес рецензування до потреб користувачів та надає можливість кожному рецензенту здійснювати огляд подання найбільш зручним для нього способом.
 • Конфіденційність.Рецензенти не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:
- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
- Неопубліковані дані, отримані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію із проханням виключити його із процесу рецензування даного рукопису.

Співпраця з редакторами

Редакція зобов’язується:

 • Надати новим редакторам детальні інструкції щодо роботи із системою збірника та особливостями редакційно-видавничого процесу.
 • Регулярно переглядає склад редакційного штату
 • Здійснює постійне інформування членів редакційного штату про нововведення.
 • Надає чіткі інструкції редакторам щодо їх функцій, повноважень та обов’язків (підтримки та просування збірника).
 • Періодично проводить консультації з членами редакційного штату, інформує про зміни в політиці збірника, технічні нововведення та обмін пропозиціями щодо подальшого функціонування збірника.
 • Редактори не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації.

Співпраця з читачами

 • Редакція забезпечує належне інформування читачів та розсилку щойно опублікованого контенту.
 • Гарантує, що всі опубліковані наукові матеріали були відрецензовані кваліфікованими експертами.

 

 1. Статус автора

У списку авторів, мають бути вказані особи, якими зроблено істотний внесок у наукове дослідження, подане у статті. Академічний статус, посада або інший показник старшинства не повинні визначати порядок у цьому списку; порядок авторів має зазначити відносне лідерство та величину внеску дослідників у дану наукову роботу. 

Автором рукопису вважається дослідник, що приймав участь в усіх наступних етапах підготовки статті:

 • формулювання ідеї проведення дослідження та постановка проблеми і цілей дослідження;
 • розробка концепції та дизайну рукопису, збір даних, їх аналіз та інтерпретацію;
 • складання статті або її критичний науковий огляд і коригування;
 • затвердження фінальної версії до публікації.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана великою групою науковців, у список авторів необхідно включити осіб, що відповідають вищевказаним критеріям та додати назву групи.
Фінансування дослідження або загальний нагляд за роботою групи не є авторством.
Зміна авторів. Якщо в проміжок часу від подання рукопису до моменту його публікації з будь-яких причин до списку авторів необхідно внести зміни, автор, що депонує рукопис, повинен зв’язатись із редакцією та вказати причину змін.

 1. Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів (KI) – це фактори, що негативно впливають на об’єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання у процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.
Конфлікт інтересів може виникати по відношенню до окремих осіб або організацій, та поділяється на наступні категорії (але не обмежуються лише вказаними):

Персональний конфлікт інтересів:

 • Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім'ї, нинішні або попередні керівники, опоненти) з особами, що приймають участь у поданні або рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);
 • Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов'язані з темою рукопису, що можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подання, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний конфлікт інтересів:

 • Рецензент або редактор є колегою автора, що приймав участь або спостерігав за проведенням даного дослідження.
 • Членство в організаціях, що лобіюють інтереси автора.

Фінансовий конфлікт інтересів:

 • Дослідницькі гранти від будь-яких спонсорських організацій: урядових, неурядових, науково дослідницьких або благодійних установ;
 • Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор, та від яких він може мати прибуток;
 • Гонорари, подарунки та винагороди будь-якого роду.

Всі особи, що мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, що коментують і оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів:
Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.
Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінювання дослідження.
Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований при поданні – рукопис може бути відхилений. Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлений після публікації, за необхідності статтю може бути виправлено або видалено.

 1. Доступ та використання матеріалів і даних

Автори погоджуються, що всі матеріали, представлені у публікації, знаходяться у вільному доступі і можуть бути використані іншими дослідниками з науковою некомерційною метою на умовах ліцензії Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).
Якщо виникає сумнів у достовірності даних, приведених в опублікованій статті, а доступ до них закритий, що унеможливлює їх перевірку, читачі можуть зв’язатись із редакцією, щоб в подальшому сконтактувати з автором, перевірити і внести корективи.
На запит редакції автори повинні надати відкритий доступ до всіх даних і матеріалів, представлених у статті, якщо це не порушує правил конфіденційності, пов'язаних з анонімним опитуванням людей під час дослідження.

 1. Виправлення та доповнення
 • За потреби редакція вносить необхідні виправлення та уточнення в контент, публікує спростування та вибачення.
 • Редакція може внести дрібні правки (виправлення невеликих помилок) та уточнення змісту статті, що покращують її зміст, проте істотно не змінюють її структуру вцілому. Для цього необхідно надіслати запит в редакцію.
 1. Рукопис, поданий в декілька видань

Під час подання автори повинні підтвердити, що завантажений рукопис (або ж інший подібний йому), в даний момент не поданий на розгляд і публікацію до іншого збірника. Якщо подібна робота вже подана або опублікована в іншому збірнику, редакція не розглядатиме такі рукописи.

 1. Інтелектуальна власність
 • Редакція реагує на сигнали, пов’язані питаннями інтелектуальної власності, та працює над попередженням потенційних порушень чинного законодавства України щодо інтелектуальної власності та авторського права.
 • Редакція здійснює контроль, щоб результати наукових досліджень, які публікуються в збірнику були здійснені відповідно до міжнародноприйнятих рекомендацій (наприклад, AERA та BERA для педагогічних досліджень).
 1. Плагіат
 • Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.
 • У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.