DOI: https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2018.42.0.70

ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Elena Sergeevna Khachaturian, Sergey Leonidovich Khachaturian, Oleg Vitalievich Shcherbak

Анотація


Основане на високих технологіях сучасне виробництво вимагає створення на підприємствах-виробниках, у тому числі й на підприємствах дорожньо-будівельної галузі, по­тужного інтелектуального потенціалу. Саме його наявність дасть можливість реалізувати у практиці дорожнього будівництва найновіші технології, забезпечити країну вкрай необхідною мережею автомобільних доріг високої якості. Інтелектуальний потенціал дорожньо-будівельного підприємства передбачає не тільки високий професіоналізм і освітній рівень його працівників, але й їх здатність швидко реагувати на мінливі умови експлуатації дорожньо-будівельної техніки та приймати адекватні рішення з її керування, тим самим досягаючи максимальної ефективності виконання робіт. Обґрунтовано взаємозв’язок інтелектуального потенціалу дорожньо-будівельних підприємств і якості підготовки фахівців у спеціальних і вищих навчальних закладах. Обґрунтовано необхідність отримання майбутніми операторами дорожньо-будівельної техніки інженерних знань найвищого рівня. Визначено низький інноваційний і наукомісткий рівень вітчизняного дорожньо-будівельного виробництва. Досягнутий ступінь інтелектуалізації підприємств дорожньо-будівельного сектора може бути охарактеризований як недостатній і такий, що має тенденцію до зниження через недостатній рівень підготовки висококваліфікованих фахівців. Якість підготовки фахівців усіх рівнів і ланок, у своїй більшості, не відповідає сучасним вимогам і досягнутому рівню техніки, що випускається, й технологій, які використовуються в дорожньому будівництві. У статті розкрито причини невисокого рівня інтелектуального потенціалу на дорожньо-будівельних підприємствах і тенденцій до його подальшого зниження. Обґрунтовано необхідність істотного, в найкоротший час, підвищення професіонально-освітнього рівня зайнятих у дорожньо-будівельному виробництві, що викликано, перш за все, високим ступенем автоматизації та комп’ютеризації сучасної дорожньо-будівельної техніки та обладнання. Намічено шляхи ефективного формування інтелектуального потенціалу дорожньо-будівельних підпри­ємств відповідно до вимог сьогодення.

Ключові слова


інтелектуальний потенціал; дорожньо-будівельне підприємство; рівень освіти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Arutyunyan, S.S. & Arutyunyan, R.R. (2010). Innovatsiyna skladova novoyi modeli ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny u postkryzovyy period [The innovative part of the new model of economic development in postcrisis Ukraine]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnyka» - Proceedings of the National University «Lvivska Polyteknyka», 691, 253-257 [in Ukrainian].

Brazhko, O.V. (2009). Vplyv lyudskoho potentsialu na sotsialno-ekonomichnyy rozvy-tok Ukrayiny [The impact of human potential on social and economic development of Ukraine]. Ekonomika i derzhava - Economics and the State, 7 (67), 97-99 [in Ukrainian].

Geyets, V.M. (2004). Kharakter perekhodnykh protsessov k ekonomike znaniy [The nature of transient processes to the knowledge economy]. Ekonomika Ukrainy - The Economy of Ukraine, 4, 4-14 [in Ukrainian].

Danylyuk, I.M. & Petrenko, V.P. (2011). Upravlinnya vykorystannyam intelektualnoho potentsialu lyudskykh resursiv na zasadakh sintelektyky i synerhizmu [Management of intellectual potential of human resources based on sintelectics and synergy]. Rehionalna ekonomika - Regional Economics, 1, 148-156 [in Ukrainian].

Kendyukhov, A.V. (2004). Sushchnost i soderzhaniye organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma upravleniya intellektual'nym kapitalom predpriyatiya [The essence and content of the organizational and economic mechanism for managing the intellectual capital of the enterprise]. Ekonomika Ukrainy - The Economy of Ukraine, 2, 33-41 [in Ukrain-ian].

Kyrychenko, I.H., Pluhina, T.V., Yefymenko, O.V. (2013). Suchasni zasoby obrobky informatsiyi systemy upravlinnya BDM [Modern information processing system of BRM]. Problems of development of road transport and construction industry: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya (03-05 zhovtnya 2013 r.) International Scientific Conference. (pp. 170-174). Kirovohrad National Technical University [in Ukrainian].

Moyseyenko, I.P. (2007). Problemy strukturnoho analizu intelektualnoho potentsialu pidpryyemstva [The problems of structural analysis of the intellectual potential of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky -Actual problems of economy, 10(76), 165-170 [in Ukrainian].

Strelina, O.M. (2013). Innovatsiynyy rozvytok ekonomiky Ukrayiny: problemy ta perspektyvy [Innovative development of economy of Ukraine: problems and pros-pects]. Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika» - Electronic scientific specialized edition of «Effective economy», 7, [in Ukrainian].

Chukhno, A.A. (2002). Intellektual'nyy kapital: sushchnost', formy i zakonomernosti razvitiya [Intellectual capital: the essence, forms and laws of development]. Ekonomika Ukrainy - The Economy of Ukraine, 11, 48-55 [in Ukrainian].

Yurchenko, Yu.O. (2011). Intelektualnyy kapital yak obyekt stratehichnoho upravlinnya [Intellectual capital as an object of strategic management]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini - Formation of market relations in Ukraine, 4(119), 225-230 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арутюнян С.С. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період / С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 691. – С. 253–257.

2. Бражко О.В. Вплив людського потенціалу на соціально-економічний розвиток України / О.В. Бражко // Економіка та держава. – 2009. ‒ №7. – С. 97–99.

3. Геец В.М. Характер переходных процессов к экономике знаний / В.М. Геец // Экономика Украины. – 2004. ‒ №4 – С. 4–14.

4. Данилюк І.М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму / І.М. Данилюк, В.П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. ‒ №1. – С. 148–156.

5. Кендюхов А.В. Сущность и содержание организационно-экономического механизма управления интеллектуальным капиталом предприятия / А.В. Кендюхов // Экономика Украины. – 2004. ‒ №2. – С. 33–41.

6. Кириченко І.Г. Сучасні засоби обробки інформації системи управління БДМ / І.Г. Кириченко, Т.В. Плугіна, О.В. Єфименко // Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів. Збірник статей і тез міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 жовтня 2013 р. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2013. – С. 170–174.

7. Мойсеєнко І.П. Проблеми структурного аналізу інтелектуального потенціалу підприємства / І.П. Мойсеєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. ‒ №10(76). – С. 165–170.

8. Стреліна О.М. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи / О.М. Стреліна // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – 2013. – №7.

9. Чухно А.А. Интеллектуальный капитал: сущность, формы и закономерности развития / А.А. Чухно // Экономика Украины. – 2002. ‒ №11. – С. 48-55.

10. Юрченко Ю.О. Інтелектуальний капітал як об’єкт стратегічного управління / Ю.О. Юрченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. ‒ №4(119). – С. 225–230.