ОЦІНКА ТРАНСПОРТНОЇ ДОСТУПНОСТІ ЗАМІСЬКИХ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ЯК ФАКТОРА, ЩО ВПЛИВАЄ НА РЕКРЕАЦІЙНУ ЦІННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ

Автор(и)

  • S. Anisimova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • A. Vasenko Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків, Ukraine
  • S. Anisimov Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.41.0.196

Ключові слова:

оцінка рекреаційних територій, транспортна доступність

Анотація

Наведено методичний підхід і дано оцінку заміських зон відпочинку вздовж р. Сіверський Донець з точки зору транспортної доступності як одного з факторів оцінки рекреаційної цінності територій локального рівня

Біографії авторів

S. Anisimova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доц., к. геогр. н.

A. Vasenko, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків

доц., к. біол. н.

S. Anisimov, Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків

Postgraduate Student

Посилання

Butko M.P. Rozvytok merezhi shlyakhiv avtomobil'noho spoluchennya ta yiyi rol' u zmitsnenni turystychnoho potentsialu Ukrayiny [Development of the network of motor roads and its role in strengthening the tourist potential of Ukraine]. Regional Economics, 2011. no. 2.

Hayduk A. B. Ekonomichne rehulyuvannya rozvytku sfery turystychnykh posluh. Avtoref. dis. na zdobytta nauc. stupenya kand.econ.nauk: spets. 08.02.03 «Organizazija upravlinnja, planuvannja i reguljuvannja economicy» [Economic regulation of tourism services development]. The dissertation author's abstract of the candidate of economic sciences: specialty 08.02.03 «Organization of management, planning and regulation of the economy». Lviv, 1999. – 19 p.

Gudz' P.V. Ekonomichni problemy rozvytku kurortno-rekreatsiynykh terytoriy [Economic problems of development resort and recreational territories]. Donetsk, Yuho- Vostok, LTD Publ., 2001. 272 p.

Gulyaev V.G. Turizm: ehkonomika i social'noe razvitie. [Tourism: Economics and Social Development]. Moscow, Finance and Statistics Publ., 2003. 304 p.

Sydorenko I.V. Transportno-dorozhniy kompleks rehionu: stan ta problemy. [Transport and road complex of the region: the state and problems]. Bulletin of the ChTTU: Zb. Science Work, 2007. no. 29. Avialable at: http // www.nbuv.gov. ua / portal / Soc-Gum / Vcndtu / 2009_39 / 32 htm.

Beydyk O.O. Rekreatsiyno-turysts'ki resursy Ukrayiny: metodolohiya ta metodyka analizu, terminolohiya, rayonuvannya: monohrafiya [Recreational and tourist resources of Ukraine: Methodology and methods of analysis, terminology, zoning]. Kyiv, University Publ., 2001. 396 p.

Metodologiya ocenki rekreacionnyh territorij [Danil'chuk V. F., Alejnikova G.M., Bovsunovskaya A.YA., Golubnichaya S.N.]. [Methodology for assessment of rec-reational areas]. Donetsk, DITB Publ., 2003. 198 p.

Kravtsiv B.C., Hryniv L.S., Kopach M.V., Kuzyk S.P. Naukovo-metodychni zasady reformuvannya rekreatsiynoyi sfery [Scientific and methodical principles of recreation sphere reforming]. Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine Publ., 1999. 78 p.

Teoretychni ta prykladni aspekty rekreatsiynoho pryrodokorystuvannya v Ukrayini: monohrafiya / K. Kilins'ka, V. Rudenko, N. Anipko, N. Andrusyak, N. Konovalova [Theoretical and applied aspects of recreational nature management in Ukraine. Monograph]. Chernivtsi: Chernivtsi National University named after Yuri Fedkovich, 2010. 250 p.

Mazhar L. YU. Territorial'nye turistsko - rekreacionnye sistemy: geosistemnyj podhod k formirovaniyu i razvitiyu: avtoref. diss. … na soiskanie uchen. stepeni doktora geogr. nauk: spec. 25.00.24 «Ehkonomicheskaya, social'naya i politicheskaya geografiya» [Territorial tourist and recreational systems: geosystemic approach to the formation and development]. St. Petersburg , 2009. 31 р.

Shmagina V.V., Harichkov S.K. Rekreaciya i turizm v sisteme sovremennyh pri-oritetov social'no-ehkonomicheskogo razvitiya [Recreation and tourism in the system of modern priorities of social and economic development]. Odessa, Institute for Market Problems and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine Publ., 2000. 70 p.

Gaevskaya L.N. Ehkonomicheskie aspekty razvitiya zheleznodorozhnogo transporta Ukrainy. [Economic aspects of development of railway transport in Ukraine]. Irpen, 2001. Avialable at: http: //in1.com.ua/eng/book/12197/9891/.

Cucieva Z.B. Geografiya social'noj infrastruktury Severnoj Osetii: avtoreferat dis... na soiskanie uchenoj stepeni kand. geogr. nauk: spec. 25.00.24 «Zko-nomicheskaya, social'naya i politicheskaya geografiya». [Geography of social infrastructure in North Ossetia]. The dissertation author's abstract on competition of a scientific degree candidate of geographical sciences: spec. 25.00.24 «Economic, social and political geography», 2012. p. 22.

Transportnyy kompleks Kharkivs'koyi oblasti u 2013 rotsi [statystychnyy zbirnyk] / Holovne upravlinnya statystyky u Kharkivs'kiy oblasti. Za red. O.M. Rakitinoyi. [Transport complex of Kharkiv oblast in 2013]. [Statistical Collection]. Main Department of Statistics in Kharkiv Oblast. Kharkiv. 2014. 73 p.

Investytsiynyy pasport Kharkivs'koyi oblasti. Derzhavne ahentstvo z investytsiy ta upravlinnya natsional'nymy proektamy Ukrayiny. Kharkivs'ka oblasna derzhavna administratsiya. Kharkivs'kyy rehional'nyy tsentr z investytsiy ta rozvytku [Investment passport of Kharkiv oblast]. State Agency for Investment and Management of National Projects of Ukraine. Kharkiv Regional State Administration. Kharkiv Regional Investment and Development Center. [Electronic resource]. Kharkiv, 2013. Avialable at: http: //www.ukrproject. gov.ua/ sites/default/files/upload/harkiv_dlya_saytu_1.pdf.

Mistobuduvannya. Planuvannya i zabudova mis'kykh i sil's'kykh poselen'. DBN 360-92 (Derzhavni budivel'ni normy Ukrayiny). Chynnyy vid 2014-01-01 [Town planning. Planning and building of urban and rural settlements. DBN 360-92 (State building codes of Ukraine). Effective from 01/01/2014]. Kyiv, Minregionbud of Ukraine Publ., 2002. 6 p.

Anisimov S.V. Obosnovanie vybora lokal'nyh territorij dlya organizacii malyh rekreacionnyh ob’ektov [Justification of the choice of local territories for the organization of small recreational facilities] Lyudina ta dovkіllya. Problemi neoekologії: Zbіrnik naukovih prac'. [Man and the environment. Problems of neecology: Collection of scientific works[. 2016. no. 1–2 (25). рр. 70–76.

Anisimov S.V., Anisimova S.V. Obosnovanie prioritetnosti razvitiya rekreacionnyh territorij lokal'nogo urovnya [Justification of the priority of development of recreational territories of the local level]. East European Scientific Journal. 2016. no. 10, part 4. рр. 53–57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-04

Як цитувати

Anisimova, S., Vasenko, A., & Anisimov, S. (2017). ОЦІНКА ТРАНСПОРТНОЇ ДОСТУПНОСТІ ЗАМІСЬКИХ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ЯК ФАКТОРА, ЩО ВПЛИВАЄ НА РЕКРЕАЦІЙНУ ЦІННІСТЬ ТЕРИТОРІЇ. Автомобільний транспорт, (41), 196. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.41.0.196

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ