ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЧАСТИНОК ҐРУНТУ ПО ҐРУНТОВИНОСНИХ ЛОПАТКАХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ

Автор(и)

  • Leonid Pelevin Київський національний університет будівництва й архітектури, Ukraine
  • Artem Azenko Київський національний університет будівництва й архітектури, Ukraine
  • Ievgenii Gorbatyuk Київський національний університет будівництва й архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.87

Ключові слова:

рух частинок ґрунту, робочі органи динамічної дії

Анотація

Проведено дослідження руху частинок ґрунту по ґрунтовиносних лопатках робочих органів динамічної дії. У результаті аналізу наявних публікацій взято за мету роботи аналітичне дослідження, результат якого дозволить проектувати робочі органи із заданими параметрами лопаток та необхідними режимами роботи, мінімізуючи шлях проходження частинок ґрунту по них

Біографії авторів

Leonid Pelevin, Київський національний університет будівництва й архітектури

к.т.н., професор

Artem Azenko, Київський національний університет будівництва й архітектури

аспірант

Ievgenii Gorbatyuk, Київський національний університет будівництва й архітектури

к.т.н., доцент

Посилання

Pelevin L.E, Horbatyuk E.V. (2011). Stvorennya vysokoproduktyvnykh robochykh orhaniv zemleryynykh mashyn [Creation of high-performance working machines for earthmoving machines] Monograph. (Kyiv, 2011) [in Ukraine].

Lobachevskyy YA.P., Starovoytov S.Y., Hrynʹ A.M. (2017) Énerhetycheskye y tekhnolohycheskye aspekty raboty dyskovoho rabocheho orhana. [Technological aspects of the work of the discussion working organ] Selʹskokhozyaystvennye mashyny y tekhnolohyy. 2017. [in Russia].

Shatokhin V.M., Semkiv O.M, Popova A.M. (2012) Pro optymalʹnu formu lopatky rotornoho metalʹnyka gruntu [On the optimal shape of the blade of a rotor thrower of soil] Pratsi Tavriys ʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. (Melitopol, 2012). [in Ukraine].

Bartenev Y.M.. Drapalyuk M.V., Shabanov M.L. (2010) Systema mashyn dlya lesnoho khozyaystva y zashchytnoho lesorazvedenyya [System of machines for forestry and protective forest reproduction], ucheb. posobye .VHLTA (Voronezh, 2010). [in Russia].

Brahynets N.V. Analyz konstruktsyy dyskovykh rabochykh orhanov y teoretycheskoe obosnovanye povyshenyya éffektyvnosty protsessa obrabotky pochvy za schet yspolʹzovanyya bolee sover-shennykh rabochykh orhanov [Analysis of structures of disk working bodies and theoretical substantiation of increasing the efficiency of the process of soil cultivation through the use of more advanced working bodies] URL: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_111/st atia_13.pdf. [in Russia].

Bartenev Y.M., Popov Y.V. (2014) Vlyyanye heometrycheskykh parametrov unyversalʹnoho pochvoobrabatyvayushcheho orudyya na eho éffektyvnostʹ [Influence of geometric parameters of universal soil-cultivating tools on its efficiency] Lesotekhnycheskyy zhurnal. [in Russia].

Holubchenko O.I., Khozhylo M.E. (2009) Rozrobka robochoho obladnan-nya zemleryynotransportnoyi mashyny bezperervnoyi diyi [Development of working equipment of a continuousmoving excavation machine] Sb. nauch. tr. yntensyfykatsyya rabochykh protsessov stroytel ʹnykh y dorozhnykh mashyn. [in Ukraine].

Trubylyn E.Y., Sokht K.A., Konovalov V.Y. (2013) Rabochye orhany dyskovykh boron y lushchylʹnykov [Working organs of disk harrows and peelers]. Nauchnyy zhurnal KubHAU. (Krasnodar 2013). [in Russia].

Azenko A.V., Pelevin L.YE., Horbatyuk YE.V., Fomin A.V., Patent na korysnu modelʹ [Working body of earthmoving machine] № 126621, «Robochyy orhan zemleryynoyi mashyny», 25.06.2018, Byul. № 12 [in Ukraine].

Pelevin L.YE., Azenko A.V., Horbatyuk YE.V., Patent na korysnu modelʹ № 129712, «Dyskovyy robochyy orhan dynamichnoyi diyi» [Disk Work Body of Dynamic Action], 12.11.2018, Byul. № 21 [in Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Як цитувати

Pelevin, L., Azenko, A., & Gorbatyuk, I. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЧАСТИНОК ҐРУНТУ ПО ҐРУНТОВИНОСНИХ ЛОПАТКАХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ. Автомобільний транспорт, (44), 87. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.87

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ