В’ЯЗКОПРУЖНА СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ АСФАЛЬТОБЕТОНУ

Автор(и)

  • V. Bogomolov Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • V. Zhdanyuk Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • A. Tsynka Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2016.38.0.117

Ключові слова:

в’язкопружність, модель Кельвіна, елемент Гука, елемент Ньютона, тензор напружень, тензор деформацій

Анотація

Запропонована в’язкопружна структурна модель асфальтобетону, в основу якої покладена узагальнена модель Кельвіна. Розроблено математичну модель такої схеми. Вона може використовуватись для розрахунків верхніх несучих шарів нежорсткого дорожнього одягу (асфальтобетону) на міцність та колієутворення

Біографії авторів

V. Bogomolov, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

проф., д.т.н.

V. Zhdanyuk, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

проф., д.т.н.

A. Tsynka, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асп.

Посилання

Sporudy transportu: Dorozhniy odyah nezhorstkoho typu : VBN V.2.3-218-186-2004 [Transport facilities: Road Pavement of Flexible Type, VBN V.2.3-218-186-2004. Official publishing office]. Kiev, Ukravtodor Publ., 2004. 176 p.

Blend D. Teoryya lyneynoy vyazkoupruhosty [Theory of Linear Viscoelasticity]. Moscow, Mir Publ., 1965. 199 p.

Konstruyrovanye y raschet nezhestkykh dorozhnykh odezhd / pod red. N. N. Yvanova [Design and Calculation of Non-Rigid Pavements]. Moscow, Transport Publ., 1973. 328 p.

Zhdanyuk V.K. Stiykist' asfal'tobetoniv riznykh hranulometrychnykh ty-piv do nakopychennya plastychnykh deformatsiy u vyhlyadi koliyi [Resistance of asfaltconcrete of various types of particle size to accumulation of plastic strain in the form of tracks]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny. 2009. no.1 (207). pp. 31–34.

Zolotar'ov V.O. Yakym chynom zcheplennya ta vnutrishnye tertya kharakteryzuyut' koliyeutvorennya v asfal'tobetonnomu pokrytti [How adhesion and internal friction characterize the rutting in asphalt-concrete pavement]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny. 2009. no. 3. pp. 38–41.

Bogomolov V.O., Zhdanyuk V.K., Bohomolov S.V. Shchodo neobkhidnosti rozrobky novoyi metodyky rozrakhunku napruzheno-deformovanoho stanu dorozhn'oho odyahu [On the necessity to develop a new method of designing the strain-stress state of road pavement]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny. 2011. no. 1 (219). pp. 23–26.

Boguslavskyy A.M., Bohuslavskyy L. Osnovy reolohyy asfal'tobetona [Fundamentals of rheology of asphalt concrete]. pod obshch. red. prof. N. M. Yvanova. Moscow, Vysshaya schkola Publ., 1972. 199 p.

Zal'tshendler Е.A., Kovalev Ya.N. Reolohycheskye svoystva y povedenye asfal'tovoho betona pry slozhnom nahruzhenyy. [Rheologycal properties and behavior of asphalt-concrete under complex loading]. Reofyzyka: sb. nauch. tr. 1977. pp. 112–117.

Zolotar'ov V.O. Deformatsiyni ta mitsnisni pokaznyky liniynoho v'yazkopruzhnoho deformuvannya asfal'tobetonu [Deformation and strength performance of linear viscoelastic deformation of asphaltconcrete]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny. 2010. no. 1 (213). pp. 31–35.

Radovskyy B.S. Teoretycheskye osnovy konstruyrovanyya y rascheta nezhestkykh dorozhnykh odezhd na vozdeystvye podvyzhnykh nahruzok. Avtoref. dys.…dokt. tekhn. nauk : spets. 05.22.03 «Yzyskanyya y proektyrovanye zheleznykh doroh y avtomobyl'nykh doroh» [Theoretical principles and design of non-rigid pavements for influence of mobile downloads]. Moscow, 1982. 35 p.

Reyner M. Deformatsyya y techenye [Deformation and flow]. Moscow, State scientific and engineering publishing house of oil, mining and fuel literature Publ., 1963. 381 p.

Tkachuk Yu.P. Vlyyanye strukturnykh osobennostey asfal'tobetona na zakonomernosty eho vyazkoupruhoho povedenyya pry statycheskom nahruzhenyy: dys. … kand. tekhn. nauk: 05.23.05 [Impact of structural features of asphalt-concrete on the laws of its viscoelastic behavior under static loading]. Kharkov, 1977. 217 p.

Shul'man Z. P. Reolohycheskaya model' asfal'tovoho betona (upruhovyazkoplastycheskaya sreda) [Rheological model of asphalt concrete (elastic-visco-plastic medium)]. Reophysics: coll. of scientific works. 1977. pp. 99–105.

Rozrobyty tr'okhmirnu reolohichnu (fizychnu ta matematychnu) modeli roboty monolitnykh materialiv v konstruktsiyakh dorozhnikh odyahiv nezhorstkoho typu : zaklyuchnyy zvit pro nauk.-doslid. robotu za temoyu № 27/35-41-11, № derzhreyestratsiyi 0111U003850 / Kerivnyk temy V. K. Zhdanyuk. KhNADU. [Development of 3D-rheological (physical and mathematical) model of monolithic materials work in the pavement design of flexible type: final report on the research work on the theme № 27 / 35-41-11, № State Registertion 0111U003850. Director V. Zhdanyuk. Khfrkov, KhNAHU, 2014. 261 p.

Ryb'ev Y. A. Asfal'tovye betony [Asfaltconcrete]. Moscow, Vysshaya schkola Publ., 1969. 399 p.

Shul'man Z.P., Kovalev Ya. N., Zal'tshendler Е.A. Reofyzyka konhlomeratnykh materyalov [Reophysics of conglomerate materials]. Mynsk, Nauka y tekhnyka Publ., 1978. 240 p.

Zolotarev V.A. Yssledovanye svoystv asfal'tobetonov razlychnoy makrostruktury: dyss. … kand. tekhn. nauk : 05.23.05 [Investigation of asphalt-concrete properties of different macrostructure]. Kharkov, 1967. 207 p.

Yakymenko Ya.M. Pidvyshchennya nadiynosti konstruktsiy dorozhn'oho odyahu nezhorstkoho typu: dys. … kand. tekhn. nauk : 05.22.11. [Improving the reliability of design of road pavement of flexible type]. Kyiv, 2010. 20 p.

Bogomolov V.O., Zhdanyuk V.K., Ryapukhin V.M., Bohomolov S.V. Reolohichna model' roboty asfal'tobetonu pry styskanni [Rheological model of asphaltconcrete work at compression]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny. 2010. no. 3. pp. 34–37.

Ishchenko O.M. Rozrobka metodyky rozrakhunku na temperaturnu trishchinostiykist' asfal'tobetonnoho pokryttya shtuchnykh sporud avtomobil'nykh dorih : avtoref. dys. na soidkan. uchen. step. kand. tekhn. nauk : spets. 05.22.14 «Avtomobil'ni shlyakhy ta aerodromy» [Development of the method of design of temperature crack resistance of asphalt-concrete pavement of artificial engineering structures of highways]. Kyiv, 2003. 28 p.

Pavlyuk D.A., Fedyura D.V., Bulakh E.A. Opredelenye reolohycheskykh parametrov dorozhnykh konstruktsyy [Determination of rheological parameters of the road structures]. Avtoshlyahovyk of Ukraine. 2010. no. 1 (213). pp. 36–38.

Hamelyak I.P. Osnovy zabezpechennya nadiynosti konstruktsiy dorozhn'oho odyahu : dys. … d-ra tekhn. nauk: 05.22.11 [Fundamentals of providing the reliability of road pavement structures]. Kiyev, 2005. 370 p.

Hol'berh Y.Y. Mekhanycheskoe povedenye polymernykh materyalov (matematycheskoe opysanye). [Mechanical behavior of polymer materials (mathematical description)]. Moscow, Publishing House Chemistry Publ., 1970. 192 p.

Bogomolov V.A., Zhdanyuk V.K., Bogomolov S.V. Unyversal'nyy metod sostavlenyya lyneynykh vyazkoupruhykh strukturnykh modeley. [Universal method of building linear viscoelastic structural models]. Avtomobilnyi transport. 2011. no. 28. pp. 125–131.

Bezukhov N.Y. Osnovy teoryy upruhosty,plastychnosty y polzuchesty [Fundamentals of the theory of elasticity, plasticity and creep]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1968. 512 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-14

Як цитувати

Bogomolov, V., Zhdanyuk, V., & Tsynka, A. (2016). В’ЯЗКОПРУЖНА СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ АСФАЛЬТОБЕТОНУ. Автомобільний транспорт, (38), 117. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2016.38.0.117

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ