МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНЗИТНИМИ ВАНТАЖОПОТОКАМИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ «ПІВДЕНЬ–ЗАХІД»

Автор(и)

  • Yevgen Nahorniy Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Ukraine
  • Olexandra Оrda Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Ukraine
  • Anastasiya Litvinenko Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.45.0.54

Ключові слова:

контейнер, вантажопотік, технологія управління, нейронна мережа, «перша та остання милі», міжнародний транспортний коридор «Південь–Захід»

Анотація

Проведено аналіз існуючих моделей управління вантажопотоками в рамках міжнародних транспортних коридорів. Побудовано структуру нейронної мережі з прямим поширенням для прогнозування обсягу вантажопотоку по МТК «Південь–Захід». Для вирішення задачі по вибору раціональної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у контейнерах запропоновано інтегрований критерій. Запропоновано математичну модель технології управління транзитними вантажопотоками міжнародного транспортного коридору «Південь–Захід»

Біографії авторів

Yevgen Nahorniy, Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

д.т.н., проф., зав. каф. транспортних технологій

Olexandra Оrda, Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

ас. каф. транспортних технологій

Anastasiya Litvinenko, Харківський національний автомобільно- дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

студент-магістр

Посилання

Kyselov V. V. (2009). Tranzytnyi potentsial Ukrainy: problemy y perspektyvy [Transit potentia of Ukraine: problems and prospects]. Visnyk KhNU im. V. N. Karazina. Ser. Ekonomika, 851, 26-29 [in Ukrainian].

Nahornyi Ye. V., Lomotko D. V., Shramenko N. Iu. (2012). Transportno–ekspedytorska diialnist [Freight forwarding activities]. Pidruchnyk, 352 [in Ukrainian].

Bondarchuk O. O. (1999). Metodycheskye rekomendatsyy

po povyshenyiu effektyvnosty formyrovanyia transportnykh skhem dostavky hruzov v uslovy-yakh smeshannykh perevozok [Methodical recommendations for increasing the efficiency of the transport schemes formation for the goods delivery in the conditions of mixed transportation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Peterburh [in Russian]. Retrived from: http://tekhnosfera.com/view/505732/a?#?page=22(accessed: 02.10.2019).

Nahornyi Ye. V., Orda O. O. (2017). Model synkhronizatsii tekhnoloho-lohistychnykh parametriv intermodalnykh konteinernykh perevezen v lantsiuhakh postachan [Model of synchronization of technological and logistic parameters of intermodal container transportation in supply chains]. Internetional Academy Journal Web of Scholar, 6(15), 10–15 [in Ukrainian].

Naumov V. S., Vyter N. S. (2011). Metodyka formuvannia alternatyvnykh transportnotekhnolohichnykh system dostavky vantazhiv [Method of formation of alternative transport technological

systems of cargo delivery]. Vostochnoevropeiskyi zhurnal peredovikh tekhnolohyi, 5/4(53), 16 – 19 [in Ukrainian].

Bohomazova H. Ie. (2019). Formuvannia avtomatyzovanoi tekhnolohii upravlinnia vahonopotokamy na zaliznychnykh napriamkakh [Formation of automated technology for the control of carriages on railway tracks]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Lavrukhin O. V., Nemyrovskyi B. M. (2017). Udoskonalennia tekhnolohii roboty konteinernykh terminaliv na osnovi vprovadzhennia intelektualnykh peredovykh tekhnolohii [Improvement of container terminal technology based on the introduction of intelligent advanced technologies]. Zb. nauk. prats DNUZT im. akad. V. Lazariana, 13, 49-50 [in Ukrainian].

Korniiko Ya. R., Filonenko O. O. (2017). Formuvannia mekhanizmu intehrovanoho lohistychnoho upravlinnia konteinernymy vantazhopotokamy [Formation of the mechanism of integrated logistic management of container cargo flows]. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 11, 69-72 [in Ukrainian].

Petrushov V. V., Osypov M. V. (2016). Udoskonalennia upravlinnia vantazhopotokamy v intermodalnomu spoluchenni za dopomohoiu HERT-merezh [Improvement of cargo traffic management in the intermodal connection by means of GERT-networks]. Zb. nauk. prats UDUZT, 163, 96-101 [in Ukrainian].

Orda O. O. (2018). Innovatsiinyi pidkhid orhanizatsii intermodalnykh konteinernykh perevezen vantazhiv v lantsiuhakh postachan. [An innovative approach to the organization of intermodal container transportation of goods in the supply chain]. Avtobusobudu-vannia ta pasazhyrski perevezennia v Ukraini. III vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia. (Lviv, 22-23 February, 2018) [in Ukrainian].

Nagornyi Ey., Shulika O., Severyn O., Orda O. (2019). Improving the efficiency of road transport companies by optimizing the costs of information and advertising activities. SHS Web of Conferences-EDP Sciences, 67, 03009.

Kruhlov V. V., Borysov V. V. (2002). Yskusstvennye neironnye sety. Teoryia y praktyka [Artificial neural networks. Theory and Practice]. Uch. posobie [in Russian].

Teil H. (1971) Ekonomycheskye prohnozy y pryniatye reshenyi: zarubezhnûe statystycheskye yssledovanyia [Economic forecasts and decision making: foreign statistical studies]: Uch. Posobie [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Як цитувати

Nahorniy, Y., Оrda O., & Litvinenko, A. (2019). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРАНЗИТНИМИ ВАНТАЖОПОТОКАМИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ «ПІВДЕНЬ–ЗАХІД». Автомобільний транспорт, (45), 54. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.45.0.54

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ