Порівняльний прогнозний аналіз пасажирських перевезень у дальньому залізничному та міжміському автобусному сполученнях

Автор(и)

  • Євгеній Іванович Балака Український державний університет залізничного транспорту, площа Фейєрбаха, 7, 61050, Україна, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0508-937X
  • Марина Євгенівна Резуненко Український державний університет залізничного транспорту, 61050, Україна, м. Харків, площа Фейєрбаха, 7, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2073-5242
  • Владимир Алексеевич Вдовиченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2746-8175

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.54

Ключові слова:

прогнозування, пасажирські перевезення, залізничне сполучення, автобусне сполучення, кореляційно-регресійний аналіз

Анотація

Проблема. У статті подано методичні підходи до визначення обсягів пасажирського обслуговування в дальньому залізничному та міжміському автобусному сполученнях територією України, які прогнозуються на наступні  роки. Мета. Метою дослідження є збільшення рівня достовірності інформаційної бази для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо подальшого розвитку транспортного пасажирського комплексу. Методика. У процесі дослідження застосовувалась сукупність  методів експертного та логічного аналізів можливих факторів впливу; економіко-математичне моделювання; формалізовані методи екстраполяції для визначення прогнозних параметрів факторів впливу. Результати. Отримано прогнозні значення кількості перевезених пасажирів та величин пасажирообігу в дальньому залізничному та міжміському автобусному сполученнях за короткостроковий період. Оригінальність. Для визначення прогнозних величин обсягів пасажирських перевезень застосовано сумісне використання методів кореляційно-регресійного аналізу та  прогнозування величини факторів методом змінної середньої. Практичне значення. Здійснене дослідження закономірностей динаміки обсягів  пасажирських перевезень дозволило встановити, що протягом наступних двох років не очікується відчутних змін в обсягах роботи обох видів транспорту. Проте в дальньому залізничному сполученні можливе збільшення перевезення пасажирів на 1,6 % (0,74 млн.пас.), а отже, і річний пасажирообіг зростатиме на 2,2 %. В автобусному міжміському сполученні можливе невелике зменшення обсягу пасажирських перевезень на 0,8 % (0,93 млн.пас.), а темпи зменшення річного пасажирообігу становитимуть 0,5 %. В умовах постійного скорочення населення України най­ефективнішим механізмом забезпечення подальшого сталого розвитку цих видів пасажирських перевезень є постійне коригування тарифної політики на принципах гнучкості та формування преміального тарифу за умови постійного підвищення якості послуг.

Біографії авторів

Євгеній Іванович Балака, Український державний університет залізничного транспорту, площа Фейєрбаха, 7, 61050, Україна, м. Харків

к.е.н, доц. каф. Транспортних систем та логістики

Марина Євгенівна Резуненко, Український державний університет залізничного транспорту, 61050, Україна, м. Харків, площа Фейєрбаха, 7

к.т.н, доц. каф. Вищої математики

Владимир Алексеевич Вдовиченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф. каф. Транспортних технологій

Посилання

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.06.2020).

Балака Е. И., Чередниченко А. Ю. Концепция формирования тарифной политики как фактор конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: економіка. 2001. №512. С. 57–59.

Аксёнов И. М. Предпринимательство и бизнес в сфере пассажирских перевозок. Залізничний транспорт України. 2000. №1. С.28–31.

Омельяненко С. Л. Методи прогнозування авіаційних перевезень в Україні. Залізничний транспорт України. 2004. №3. С. 69–70.

Kim S. Forecasting short-term air passenger demand using big data from search engine queries. Automation in Construction. 2016. № 70. Р. 98–108.

Fildes R., Wei Y., Ismail S. Evaluating the forecasting performance of econometric models of air passenger traffic flows using multiple error measures. International Journal of Forecasting. 2011. №27(3). Р. 902–922.

Балака Є. І., Резуненко М. Є., Резуненко С. О., Попов М. А. Прогнозування обсягів пасажирських перевезень в дальньому залізничному сполученні на основі багатофакторного аналізу. Збірник наукових праць українського державного університету залізничного транспорту. 2019. №185. С. 6–14.

Glišović N., Milenković M., Bojović N., Švadlenka L., Avramović Z. A hybrid model for forecasting the volume of passenger flows on Serbian railways. Operational Research. 2016. №16(2), Р. 271–285.

Milenković M., Švadlenka L., Melichar V., Bojović N., Avramović Z. SARIMA modelling approach for railway passenger flow forecasting. Transport. 2018. №33(5). Р. 1113–1120.

Tsai T.H., Lee C.K., Wei C.H. Neural network based temporal feature models for short-term railway passenger demand forecasting. Expert Systems with Applications. 2009. 36(2), Р. 3728–3736.

Бутько Т. В., Константінов Д. В., Деревянко Т. О. Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2009. №1/3 (37). С. 43–47.

Wang Y., Chen X., Han Y., Guo S. Forecast of passenger and freight traffic volume based on elasticity coefficient method and Grey model. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013. №96. Р. 136–147.

Горбачов П.Ф., Шевчук О.Ю. Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2016. №72. C. 75–82.

Vdovychenko V., Kopytkov D. Statistical evaluation of test results in the transportation managers'training. Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах: матеріали інтернет – конференції. (Харків, 11 листопада 2016 р.). Харків, 2016. С. 31–34.

Транспорт і зв’язок України 2018: статистичний збірник. Державна служба статистики України. 2019. 154 с.

Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ. Москва, 1982. 488 с.

Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: учеб. пособие для втузов. Москва, 1988. 239 с.

Довідник основних показників роботи регіональних філій АТ «Українська залізниця» (2004-2019 роки). Київ, 2020. 39 с.

Писаревський І.М., Балака Є.І., Балака Л.О. Основи економічного і соціального прогнозування: навч. посіб. Харків, 2001. 78 с.

Tatsuno S. The technopolis strategy. NY: Brady Book-Prentice Hall Press, 1986. 344 p.

References (transliteration)

Derzhavna sluzhba statistiki Ukraine [State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (date of application: 10.06.2020). [in Ukrainian].

Balaka E., Cherednichenko A. (2001). Kontseptsiya formirovaniya tarifnoy politiki kak faktor konkurentosposobnosti zheleznodorozhnogo transporta [The concept of the formation of tariff policy as a factor in the competitiveness of rail transport]. Visnik Harkivskogo natssonalnogo unsversitetu im. Karazina. Seriya: ekonomika. 512. 57–59. [in Russian].

Aksyonov I. (2000). Predprinimatelstvo i biznes v sfere passazhirskih perevozok [Entrepreneurship and business in the field of passenger transportation]. Zaliznichniy transport of Ukraine. 1. 28–31. [in Russian].

Omelyanenko S. (2004). Metodi prognozuvannya aviatsiynih perevezen v Ukrayini [Methods of air traffic forecasting in Ukraine]. Zaliznichniy transport of Ukraine. 3. 69–70. [in Ukrainian].

Kim S. (2016). Forecasting short-term air passenger demand using big data from search engine queries. Automation in Construction. 70. 98–108.

Fildes R., Wei Y., Ismail S. (2011). Evaluating the forecasting performance of econometric models of air passenger traffic flows using multiple error measures. International Journal of Forecasting. 27(3). 902–922.

Balaka E.I., Rezunenko M.E., Rezunenko S.O., Popov M.A. (2019). Prognozuvannya obsyagiv pasazhirskih perevezen v dalnomu zaliznichnomu spoluchenni na osnovi bagatofaktornogo analizu [Forecasting the volume of passenger traffic in long-distance rail services based on multifactor analysis]. Zbirnik naukovih prats ukrayinskogo derzhavnogo universitetu zaliznichnogo transportu. 185. 6–14. [in Ukrainian].

Glišović N., Milenković M., Bojović N., Švadlenka L., Avramović Z. (2016). A hybrid model for forecasting the volume of passenger flows on Serbian railways. Operational Research. 16(2), 271–285.

Milenković M., Švadlenka L., Melichar V., Bojović N., Avramović Z. (2018). SARIMA modelling approach for railway passenger flow forecasting. Transport. 33(5). 1113–1120.

Tsai T., Lee C., Wei C. (2009). Neural network based temporal feature models for short-term railway passenger demand forecasting. Expert Systems with Applications. 36(2). 3728–3736.

Butko T., KonstantInov D., Derevyanko T. (2009). Modelyuvannya sistemi operativnogo prognozuvannya pasazhiropotokIv v primIskomu spoluchennI na osnovI vikoristannya Intelektualnih tehnologIy [Modeling of the system of operative forecasting of passenger flows in suburban communication on the basis of use of intelligent technologies]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/3(37). 43–47. [in Ukrainian].

Wang Y., Chen X., Han Y., Guo S. (2013). Forecast of passenger and freight traffic volume based on elasticity coefficient method and Grey model. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 96. 136–147.

Gorbachov P., Shevchuk O. (2016). Otsinka parametriv popitu na perevezennya pasazhiriv mizh mistami Ukrayini [Estimation of parameters of demand for transportation of passenger cars between the cities of Ukraine]. Vestnik Harkovskogo natsionalnogo avtomobilno-dorozhnogo universiteta. 72. 75–82. [in Ukrainian].

Vdovychenko V., Kopytkov D. (2016). Statistical evaluation of test results in the transportation managers'training. Problemi i shlyahi zabezpechennya yakosti vischoyi osviti schodo pidgotovki fahivtsiv u suchasnih umovah: materiali Internet – konferentsiyi. (Harkiv, 11 November 2016). 31–34.

Transport i zv’yazok Ukrayini 2018: statistichniy zbirnik [Transport and Communications of Ukraine 2018: a statistical collection]. Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. 154. [in Ukrainian].

Afifi A., Eyzen S. (1982). Statisticheskiy analiz. Podhod s ispolzovaniem EVM [Statistical analysis. The computer-based approach]. Moscow, 488. [in Russian].

Lvovskiy E. (1988). Statisticheskie metodyi postroeniya empiricheskih formul: ucheb. posobie dlya vtuzov [Statistical methods for constructing empirical formulas: a tutorial for technical colleges]. Moscow. 239. [in Russian].

Dovidnik osnovnih pokaznikiv roboti regIonalnih filiy AT «Ukrayinska zaliznitsya» (2004-2019 roki). [Handbook of key performance indicators of regional branches of JSC "Ukrainian Railways" (2004-2019)]. Kyiv. 39. [in Ukrainian].

Pisarevskiy I.M., Balaka E.I., Balaka L.O. (2001). Osnovi ekonomIchnogo I sotsIalnogo prognozuvannya: navchalniy posIbnik [Fundamentals of economic and social forecasting: a textbook]. Kharkiv, 78. [in Ukrainian].

Tatsuno S. (1986) The technopolis strategy. NY: Brady Book-Prentice Hall Press. 344.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-29

Як цитувати

Балака, Є. І., Резуненко, М. Є., & Вдовиченко, В. А. (2021). Порівняльний прогнозний аналіз пасажирських перевезень у дальньому залізничному та міжміському автобусному сполученнях. Автомобільний транспорт, (48), 54–63. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.54

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ