Визначення стартового часу руху автомобіля до стабілізації внутрішнього тиску та температури в його шинах

Автор(и)

  • Володимир Олександрович Карпенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7376-7585
  • Денис Васильович Капський Білоруський національний технічний університет, 220013, Білорусь, м. Мінськ, проспект Незалежності, 65, Belarus https://orcid.org/0000-0001-9300-3857
  • Наталія Всеволодівна Руденко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine
  • Едуард Євгенійович Нескреба Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.38

Ключові слова:

автомобільна шина, стійкість, керованість, безпека, стабілізація, тиск, температура

Анотація

Проблема. Проблема безпеки дорожнього руху не втрачає своєї актуальності й на сьогодні. Стан та експлуатаційні характеристики шин суттєво впливають на безпеку руху автомобільного транспорту. На жаль, не завжди дотримуються вимог розробників щодо контролю тиску в шинах. Але нині деякі сучасні автомобілі обладнані різноманітними системами контролю та навіть корегування внутрішнього тиску в шинах. Однак існують відносно невеликі проміжки часу, протягом  яких тиск і температура в шині різко змінюються, а отже,змінюються  й інші її експлуатаційні характеристики та властивості, зокрема під час зміни  погодних  умов змінюється стартовий рух автомобіля. І тоді додатковий контроль тиску в шинах є необхідним. Мета. У процесі експериментальних досліджень отримати залежності зміни температури та  тиску всередині шини від часу руху автомобіля. Визначити стартовий період часу руху автомобіля до стабілізації тиску та  температури в досліджуваних шинах. Методика. У роботі використовувалась методика стендових випробувань шин у лабораторії  та випробувань за  дорожніх реальних погодних умов на автомобілі. Ґрунтуючись на числовому обробленні результатів експерименту, були отримані залежності, за допомогою використання яких можна визначити приріст температури та тиску в шинах в режимі стартового руху автомобіля. Результати. Здійснено аналіз наукових публікацій з цієї тематики. Визначено час від початку руху автомобіля до стабілізації температури та внутрішнього тиску в шинах, також визначено приріст температури та тиску всередині шини за цей період. Запропонована методика визначення стартового часу автомобіля до стабілізації внутрішнього тиску та температури. Наукова новизна. У роботі вперше запропонована методика аналізу температури та внутрішнього тиску в шинах в режимі стартового руху автомобіля, що дозволяє отримати залежності без додаткових експериментальних досліджень. Практичне значення. Використовуючи отримані залежності для певних шин та за різних погодних умов, можна прогнозувати зміну  тиску в шинах в стартовому режимі руху автомобіля, а отже, вносити корективи цієї величини в разі необхідності, що позитивно вплине на безпеку автомобільного транспорту.

Біографії авторів

Володимир Олександрович Карпенко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф. каф. деталей машин і ТММ

Денис Васильович Капський, Білоруський національний технічний університет, 220013, Білорусь, м. Мінськ, проспект Незалежності, 65

д.т.н., проф. каф. транспортні системи і технології

Наталія Всеволодівна Руденко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.п.н., доц. каф. іноземних мов

Едуард Євгенійович Нескреба, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

студент автомобільного факультету ХНАДУ

Посилання

Перегон В.А., Карпенко В.А., Позднякова Е.И., Левченко А.Н., Загородний А.А., Баранник И.М., Коряк А.А. Колебания и виброакустика автомобильной шины. Х.: Лидер. 2017. 360с.

Войтович О.А., Ткач В.А. Вплив тиску в шинах на безпеку автотранспорту. Херсон: Вісник ХНТУ. 2017. №4. С. 33-38.

Коханенко В.Б., Соколов Л.Н., Баркалов В.Г. Влияние работы трения автомобильной шины на расход топлива автомобиля. Харьков: Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2013. С. 76-81.

Кнороз В.И. Работа автомобильной шины. М.: Транспорт. 1976. 224 с.

Техника F-1: Термочехлы. 2008. URL: https://www.google.com.ua/amp/s/www.f1news.ru/amp/tech/44983.shtml (дата звернення 22.02.2021).

Пит-стоп. 2019. URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Пит-стоп (дата звернення 22.02.2021).

Балабин И.В., Балабин О.И., Чабунин И.С. Разработка концептуальной модели зимней всепогодной безопасной автомобильной шины. Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2019. № 6, С. 3–11.

Осадчий В.І., Бабіченко В.М., Температура повітря на території України в сучасних умовах клімату. Укр. геогр. журн. 2013. №4. С. 32-39.

Евзович В.Е., Райбман П.Г. Автомобильные шины, диски и ободья. М.: Автополис – плюс. 2010. 144с.

Колбасов А.Ф., Ткаченко В.П. Изменение давления в шинах легковых автомобилей при изменении температуры. Современные наукоемкие технологии. 2010. № 6. С. 48-51.

Ларин А.А., Баранник И.М. Исследование формирования теплового состояния пневматических шин в процессе стационарного качения. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та міцність машин. 2011. 1. - Випуск 63. С. 64-78.

Дмитрієв Д.О., Войтович О.А., Русанов С.А., Чурсов С.О. Стендові методи випробування шин автотранспорту. Вісник ХНТУ. 2019. №2. С. 39-47.

Соустова Л.И., Чуйко И.Ю. Определение коэффициента сцепления колеса с дорогой расчетно-экспериментальным путем. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2019. №2. С. 68-77.

Гергенов С.М., Корчагин В.А., Дарханов Ж.В. Исследование сцепных свойств автомобильных шин. Ползуновский альманах. 2015. №2. С. 91-95.

References (transliteration)

Peregon V.А., Karpenko V.А., Pozdnyakova E.I., Levchenko А.N., Zagorodnij А.А., Barannik I.M., Koryak А.А. (2017) Kolebaniya i vibroakustika avtomobil’noj shiny’ [Vibrations and vibroacoustics of a car tire]. Kharkov [in Russian].

Vojtovich O.A., Tkach V.A. (2017) Vplyv tisku v shinax na bezpeku avtotransportu [Influence of tire pressure on vehicle safety]. Vіsnyk KhNTU. №4. 33-38.

Kohanenko V.B., Sokolov L.N., Barkalov V.G. (2013) Vliyanie raboty treniya avtomobil'noj shiny na raskhod topliva avtomobilya [Influence of the friction work of a car tire on the fuel consumption of a car]. Pozharnaya bezopasnost': problemy i perspektivy. 76-81.

Knoroz V.I. (1976) Rabota avtomobil`noj shiny` [Work of car tire]. Moscow [in Russian].

Texnika F-1: termochexly` [Equipment F-1: Thermal covers] Retrieved from: https://www.google.com.ua/amp/s/www.f1news.ru/amp/tech/44983.shtml (accessed: 22.02.2021).

Pit-stop [Pit-stop] Retrieved from: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Пит-стоп (accessed: 22.02.2021).

Balabin I.V., Balabin O.I., Chabunin I.S. (2019) Razrabotka konceptual`noj modeli zimnej vsepogodnoj bezopasnoj avtomobil`noj shiny` [Development of a conceptual model of a winter all-weather safe car tire]. Izvestiya vy`sshix uchebny`x zavedenij. Mashinostroenie. 6. 3-11. [in Russian]

Osadchij V.І., Babіchenko V.M. (2013) Temperatura povіtrya na teritorії Ukraїni v suchasnix umovax klіmatu [Air temperature on the territory of Ukraine in modern climate conditions]. Ukr. geogr. zhurn. 4. 32-39. [in Ukrainian]

Evzovich V.E., Rajbman P.G. (2010) Avtomobil`ny`e shiny`, diski i obod`ya [Car tires, rims and rims]. Moscow [in Russian].

Kolbasov A.F., Tkachenko V.P. (2010) Izmenenie davleniya v shinax legkovy`x avtomobilej pri izmenenii temperatury` [Change in tire pressure of passenger cars with temperature changes] Sovremenny`e naukoemkie texnologii. 6. 48-51. [in Russian].

Larin A.A., Barannik I.M. (2011) Issledovanie formirovaniya teplovogo sostoyaniya pnevmaticheskix shin v processe stacionarnogo kacheniya [Investigation of the formation of the thermal state of pneumatic tires in the process of stationary rolling] Vіsnyk Naczіonal`nogo texnіchnogo unіversitetu «XPІ». Serіya: Dinamika ta mіcznіst` mashin. 1. 63. 64-78.

Dmitrіev D.O., Vojtovich O.A., Rusanov S.A., Chursov S.O. (2019) Stendovі metodi viprobuvannya shin avtotransportu [Bench methods of testing tires of motor vehicles]. Vіsnyk XNTU. 2. 39-47.

Soustova L.I., Chujko I.Yu. (2019) Opredelenie koe`fficienta scepleniya kolesa s dorogoj raschetno-e`ksperimental`ny`m putem [Determination of the coefficient of adhesion of a wheel to the road by calculation and experiment] Sovremenny`e texnologii. Sistemny`j analiz. Modelirovanie. 2. 68-77.

Gergenov S.M., Korchagin V.A., Darxanov Zh.V. (2015) Issledovanie scepny`x svojstv avtomobil`ny`x shin [Investigation of the grip properties of automobile tires]. Polzunovskij al`manax. 2. 91-95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-29

Як цитувати

Карпенко, В. О., Капський, Д. В., Руденко, Н. В., & Нескреба, Е. Є. (2021). Визначення стартового часу руху автомобіля до стабілізації внутрішнього тиску та температури в його шинах. Автомобільний транспорт, (48), 38–44. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.38

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ