Дослідження факторів, що впливають на ефективність роботи міського громадського транспорту

Автор(и)

  • Сергій Скірковський Білоруський державний університет транспорту, ул. Кирова, д. 34, Гомель 246653, Республика Беларусь, Belarus https://orcid.org/0000-0002-4261-9552
  • Володимир Седюкевич Білоруський національний технічний університет, пр. Незалежності, 65, м. Мінськ, 220013, Республіка Білорусь, Belarus https://orcid.org/0000-0003-2706-0970
  • Володимир Карпенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна, , Uganda https://orcid.org/0000-0001-7376-7585
  • Станіслав Валерійович Свічинський Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна, , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8549-1712

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.45

Ключові слова:

пасажирські перевезення, громадський транспорт, оптимальна пасажиромісткість, інтервал руху, час очікування

Анотація

Проблема. На сьогодні не існує універсального підходу до оцінювання ефектив­ності функціонування міського громадського транспорту, і для оцінювання витрат на експлуатацію громадського транспорту та якості обслугову­вання пасажирів використовуються різні методи. Це робить актуальним розроблення цільової функції, яка б слугувала альтернативою наявним та доз­волила б оцінити витрати перевізника та паса­жирів і знайти баланс між інтересами цих сторін перевізного процесу. Таку альтернативну функцію можна використовувати для організації паса­жирських перевезень, удосконалення управління транспортними підприємствами та оптимізації їхніх витрат. Це завдання є актуальним, оскільки нова цільова функція дасть змогу вдоскона­лити методи організації роботи громадського транспорту в містах та підвищити якість транспортного обслуговування міського населен­ня. Мета. Новий підхід до оптимізації витрат на роботу громадського транспорту потрібно пере­вірити на придатність для використання в плану­ванні транспортного обслуговування пасажирів та організації роботи підприємств перевідників. Методологія. Розроблена цільова функція була отримана внаслідок аналізу економічних та соціальних факторів, що впливають на ефектив­ність роботи міського громадського транспорту. Результати. Використання розробленої функції дозволяє знайти оптимальні значення складових витрат пасажира громадського транспорту та перевізника. Оригінальність. Отримана функція дозволяє зменшити витрати від неоптимального використання місткості транспортних засобів громадського транспорту, неоптимального приз­начення транспортних засобів на маршрути та нераціональної організації їхньої роботи. Практичне значення. Результати дослідження уточнюють керовані та некеровані фактори, що впливають на роботу системи громадського транспорту.

Біографії авторів

Сергій Скірковський, Білоруський державний університет транспорту, ул. Кирова, д. 34, Гомель 246653, Республика Беларусь

доцент кафедри «Управління автомобільними перевезеннями і дорожнім рухом»

Володимир Седюкевич, Білоруський національний технічний університет, пр. Незалежності, 65, м. Мінськ, 220013, Республіка Білорусь

к.т.н., доцент кафедри «Транспортні системи і технології»

Володимир Карпенко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна,

д.т.н., професор кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин

Станіслав Валерійович Свічинський, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна,

к.т.н., доц. каф. транспортних систем і логістики

Посилання

Скирковский С.В. Совершенствование системы управления городским пассажирским транс-портом. Наука – образованию, производству, экономике: Материалы междунар. науч.-техн. конф. Т. 1. Минск: Технопринт, 2003. С. 261–265.

Курбатов В.И. Математические методы соци-альных технологий. Москва, 1998. 256 с.

Ponte C., Melo H.P., Caminha C., Andrade J.S. Furtado V. Traveling heterogeneity in public transportation. EPJ Data Sci. 2018. Vol. 7:42. DOI: https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-018-0172-6.

Schwanen T., Pereira M. Commute time in Brazil (1992–2009): differences between metropolitan areas, by income levels and gender. IPEA Discus-sion paper 1813a. URL: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1813a.pdf (last accessed: 07.04.2021).

Adra N., Michaux J.L., Michel A. Analysis of the load factor and the empty running rate for road transport. Report INRETS-LTE 0419. Bron: AR-TEMIS, 2004. 66 p.

Правила автомобильных перевозок пассажи-ров: постановление Совета Министров Рес-публики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 «О некоторых вопросах автомобильных пере-возок пассажиров». Минск: Нац. реестр право-вых актов Республики Беларусь, 2008. № 186, 5/28040; 2009, № 105, 5/29628.

Newman P., Kenworthy J. Peak Car Use: Under-standing the Demise of Automobile Dependence. World Transport Policy and Practice. 2011. Vol. 17. No. 2. P. 31–42.

Скирковский С.В. Повышение эффективности городских перевозок пассажиров. Вест. Бело-русского гос. ун-та транспорта: Наука и транспорт. 2006. № 1–2. С. 97–101.

Скирковский С.В. Седюкевич В.Н., Пегин П.А. Методика повышения эффективности перево-зок пассажиров городским маршрутизирован-ным транспортом. Интеллект. Инновации. Ин-вестиции. 2017. № 1. С. 69–77.

Bast H., Delling D., Goldberg A., Müller-Hannemann M., Pajor T., Sanders P., Wagner D., Werneck R.F. Route planning in transportation networks. Algorithm engineering. 2016. P. 19–80.

Principles of Bus Service Planning. Dunblane: Alan Howes Associates, 2011. URL: http://www.alanhowesworld.com/Files/Principles%20of%20Bus%20Service%20Planning.pdf (last accessed: 07.04.2021).

References

Skirkouski S. V. (2003). Sovershenstvovanie siste-my upravlenija gorodskim passazhirskim transportom [Improving the management system of urban passenger transport]. Science – educa-tion, production, economy: Materials of Int. sc.-tech. conf. Vol. 1 (Minsk, Tekhnoprint). P. 261–265 [in Russian].

Kurbatov V. I. (1998). Matematicheskie metody social'nyh tehnologij [Mathematical methods of social technologies]. Moscow. 256 p. [in Russian].

Ponte C., Melo H.P., Caminha C., Andrade J.S. Furtado V. (2018). Traveling heterogeneity in pub-lic transportation. EPJ Data Sci. Vol. 7:42. DOI: https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-018-0172-6.

Schwanen T., Pereira M. (2013) Commute time in Brazil (1992–2009): differences between metro-politan areas, by income levels and gender. IPEA Discussion papers. Paper number 1813a. Re-trieved from: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1813a.pdf (last accessed: 07.04.2021).

Adra N., Michaux J.L., Michel A. (2004) Analysis of the load factor and the empty running rate for road transport. Report INRETS-LTE 0419. Bron: ARTEMIS.

Pravila avtomobil'nyh perevozok passazhirov [Rules for automobile passenger transportation]: The Order of the Council of Ministers of the Re-public of Belarus on June 30, 2008 № 972 «On some issues of road passenger transportation». NATs register of legal acts of the Republic of Bela-rus, 2008. № 186, 5/28040; 2009. № 105, 5/29628 [in Belarussian].

Newman P., Kenworthy J. (2011). Peak Car Use: Understanding the Demise of Automobile De-pendence. World Transport Policy and Practice. Vol. 17. No. 2. P. 31–42.

Skirkouski, S.V. (2006). Povyshenie effektivnosti gorodskih perevozok passazhirov [Improving the efficiency of urban passenger transportation]. Bul-letin of the Belarusian State University of Transport: Science and transport. Vol. 1–2. P. 97–101 [in Russian].

Skirkouski S.V., Sedzyukevich V.N., Pegin P.A. (2017). Metodika povyshenija effektivnosti perevozok passazhirov gorodskim marshrutiziro-vannym transportom [The method to improve the efficiency of urban public transport]. Intelligence. Innovations. Investment. Vol. 1. P. 69–77 [in Rus-sian].

Bast H., Delling D., Goldberg A., Müller-Hannemann M., Pajor T., Sanders P., Wagner D., Werneck R.F. (2016). Route planning in transpor-tation networks. Algorithm engineering. P. 19–80.

Principles of Bus Service Planning. (2011). Alan Howes Associates. Dunblane: AHA. Retrieved from: http://www.alanhowesworld.com/Files/ Princi-ples%20of%20Bus%20Service%20Planning.pdf (last accessed: 07.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-29

Як цитувати

Скірковський, С., Седюкевич, В., Карпенко, В., & Свічинський, С. В. (2021). Дослідження факторів, що впливають на ефективність роботи міського громадського транспорту. Автомобільний транспорт, (48), 45–53. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.45

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ