Порівняльний аналіз методів визначення потоків насичення

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Семченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5946-0402
  • Ольга Олександрівна Холодова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4217-0548
  • Марина Олександрівна Бугайова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1889-9555

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.64

Ключові слова:

потік насичення, регульоване перехрестя, вулично-дорожня мережа, метод

Анотація

Проблема. Пропускна спроможність регульованих перехресть визначається поняттям «потік насичення» – головною характеристикою в процесі їхнього аналізу, проєктування та розрахунку. Робота присвячена вирішенню науково-прикладного завдання підвищення ефективності функціонування регульованого перехрестя в одному рівні за рахунок вибору раціонального для даних характеристик транспортних потоків, геометричних параметрів перехрестя та інфраструктури в його районі, методу визначення потоків насичення. Предметом дослідження є вплив основних характеристик транспортного потоку, параметрів та інфраструктури перехрестя на величину потоку насичення. Мета. Метою роботи є аналіз впливу основних характеристик транспортного потоку, параметрів та інфраструктури перехрестя на величину потоку насичення. Методологія. Розрахунок режиму регулювання на перехресті основано на визначенні співвідношення між інтенсивністю руху транспортних засобів на перехресті й величиною потоку насичення, значення якого змінюється під впливом низки факторів. Аналітичний розрахунок значення потоку насичення базується на використанні коректуючих коефіцієнтів, що враховують вплив цих факторів. Результати. У роботі проведений аналіз методів визначення потоків насичення; виконаний порівняльний аналіз визначення ідеальних потоків насичення за різними методами; здійснений порівняльний аналіз визначення коефіцієнтів корекції потоку насичення для параметрів, що впливають на нього; проведене оцінювання розбіжності в розрахунках коефіцієнтів корекції потоків насичення за різними методами; уточнений перелік коефіцієнтів, які необхідно враховувати у визначенні їхнього впливу на потік насичення. Оригінальність. На відміну від класичного та інших підходів до визначення потоку насичення, метод, рекомендований американським «Керівництвом щодо пропускної спроможності доріг», враховує більше параметрів впливу. Запропоновано в процесі розрахунку потоку насичення використання цього методу, але з уточненим переліком коефіцієнтів, що необхідно враховувати в розрахунках. Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані в практиці підвищення ефективності функціо­нування регульованих перехресть на ділянках вулично-дорожньої мережі міст, а також у подальших наукових дослідженнях із цієї тематики.

Біографії авторів

Наталія Олександрівна Семченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., доц. каф. організації та безпеки дорожнього руху

Ольга Олександрівна Холодова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., доц. каф. організації та безпеки дорожнього руху

Марина Олександрівна Бугайова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

асистент каф. організації та безпеки дорожнього руху

Посилання

References

Кременец Ю. А., Печерский М. П. Инженерные расчеты в регулировании движением. Москва, 1977. 110 с.

Кременец Ю. А., Печерский М. П. Применение технических средств для регулирования дорожным движением. Москва, 1974. 173 с.

Врубель Ю. А. О потоке насыщения. Минск,1988. 7 с.

F. V. Webster, B. M. Cobbe. Traffic Signals. Road Research Technical Paper. 1966. No. 56. Р. 111.

D. Branston, H. J. Van Zuylen. The estimation of saturation flow, effective green time and passenger car equivalents at traffic signals by multiple liner regression. Transportation research. 1987. Vol.12. P. 47-53.

R. W. Stokes Comparison of saturation flow rates at signalized intersections. ITE Journal. 1988. V.15. No.11. P. 15 – 20.

J. G. Wardrop. Some Theoretical aspects of Road Traffic Research. Proceedings of the Institute of Civil Engineers 1952. Part II Vol. 1. P. 325 – 378.

F. V. Webster. Traffic signal Settings. Road Research Technical Paper. 1958. No. 39. Р.44 – 45.

Highway Capacity Manual. Transportation Research Board, Washington, DC, 1950. 1134 p.

B. D. Greenshields. D. Schapiro, E. L. Ericksen. Traffic Performance at Urban Street Intersections. Technical Report. No.1. Yаlе Bureau of Highway Traffic, 1947. 174 p.

R. M. Bartle, V. Skoro, D. L. Gerlough. Starting Delay and Time Spacing of Vehicles Entering Signalized Intersections. Highway Research Board Bulletin. 1956. No.112. P. 33-41.

D. G. Capelle, С. Pinnell. Capacity Study of Signalized Diamond Interchanges. Highway Research Board Bulletin. No.291. 1961. P. 1-25.

W. E. Assmus. Operational Performance оf Exclusive Double Left Turn Lanes. Evanston, ІL: Northwestern Univeгsity. 1970. P. 57.

R. L. Carstens. Some Traffic Parameters at Signalized Intersections. Traffic Engineering. 1971. Vol. 41. No. 11. P. 33-36.

D. J. Berry. Capacity and Quality of Service оf Arterial Street Intersections. Research Report 30-1. College Station, Texas. 1974. 58 p.

G. F. King, М. Wilkinson. Relationship of Signal Design to Discharge Headway, Approach Capacity, and Delay». Transportation Research Record. 1976. No. 615. P. 37 – 44.

W. Kunzman. Another Look at Signalized Intersection Capacity. ITE Journal. 1978. No. 8. P. 12-15.

Interim Materials on Highway Capacity. Transportation Research Board. Circular 212. 1980.

Левашев А.Г. Михайлов А.Ю. Головных И.М. Проектирование регулируемых пересечений. Иркутск, 2007. 208 с.

Highway Capacity Manual. Transportation Research Board, Washington, DC 2000. 1134 p.

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2001) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, Januar 2002. 390 p.

Кременец Ю. А., Печерский М. П., Афанасьев Н. Б. Технические средства организации дорожного движения. Москва, 2005. 279 с.

Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов. Москва, 1990. 240 с.

ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів. Київ, 2018. 55 с.

L. E. Hall, R. D. Powers, D. S. Turner, W. Brilon, J. W. Hall. Overview of cross section design elements. International Symposium on Highway Geometric Design Practises. Transportation Research Сircular. 1998. URL: http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec003/ch12.pdf (дата звернення: 21.04.2021)

ОДМ 218.2.020-2012. Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог. Росавтодор. Москва, 2012. 144 с.

References

Kremenets Yu. A. Pecherskyi M. P. (1977) Ynzhenernye raschety v rehulyrovanyy dvyzhenyem. [Engineering calculations in traffic control] Moskva. [in Russian]

Kremenets Yu. A. Pecherskyi M. P. (1974) Prymenenye tekhnycheskykh sredstv dlia rehulyrovanyia dorozhnym dvyzhenyem. [Application of technical means for traffic regulation] Moskva. [in Russian]

Vrubel Yu. A. (1988) O Potoke Nasyshchenyia. [About the saturation flow] Mynsk. [in Russian]

F. V. Webster, B. M. Cobbe. (1966). Traffic Signals. Road Research Technical Paper. 56. 111.

D. Branston, H. J. Van Zuylen. (1987). The estimation of saturation flow, effective green time and passenger car equivalents at traffic signals by multiple liner regression. Transportation research. 12. 47-53.

R. W. Stokes/ (1988). Comparison of saturation flow rates at signalized intersections. ITE Journal. 15. 11. 15 – 20.

J. G. Wardrop. (1952). Some Theoretical aspects of Road Traffic Research. Proceedings of the Institute of Civil Engineers. Part. II. 1. 325 – 378.

F. V. Webster. (1958). Traffic signal Settings. Road Research Technical Paper. No. 39. Р.44 – 45.

Highway Capacity Manual. (HCM 1950). Transportation Research Board, Washington, DC.

B. D. Greenshields. D. Schapiro, E. L. Ericksen. (1947). Traffic Performance at Urban Street Intersections. Technical Report. No.1. Yаlе Bureau of Highway Traffic.

R. M. Bartle, V. Skoro, D. L. Gerlough. (1956). Starting Delay and Time Spacing of Vehicles Entering Signalized Intersections. Highway Research Board Bulletin. 112. 33-41.

D. G. Capelle, С. Pinnell. (1961). Capacity Study of Signalized Diamond Interchanges. Highway Research Board Bulletin. 291. 1-25.

W. E. Assmus. (1970). Operational Performance оf Exclusive Double Left Turn Lanes. Evanston, ІL: Northwestern Univeгsity.

R. L. Carstens. (1971). Some Traffic Parameters at Signalized Intersections. Traffic Engineering. 41. 11. 33-36.

D. J. Berry. (1974). Capacity and Quality of Service оf Arterial Street Intersections. Research Report 30-1. College Station, Texas.

G. F. King, М. Wilkinson. (1976). Relationship of Signal Design to Discharge Headway, Approach Capacity, and Delay». Transportation Research Record. 615. 37 – 44.

W. Kunzman. (1978). Another Look at Signalized Intersection Capacity. ITE Journal. 8. 12-15.

Interim Materials on Highway Capacity. (1980). Transportation Research Board. Circular 212.

Levashev A.H. Mykhailov A.Yu. Holovnykh Y.M. (2007). Proektyrovanye rehulyruemykh pere-sechenyi. [Design of adjustable intersections.] Yrkutsk. [in Russian]

Highway Capacity Manual. (HCM 2000). Transportation Research Board, Washington, DC.

Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2001) Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln.

Kremenets Yu. A. Pecherskyi M. P. Afanas-Ev N. B. (2005). Tekhnycheskye sredstva orhanyzatsyy dorozhnoho dvyzhenyia. [Technical means of traffic organization] Moskva. [in Russian]

Lobanov E. M. (1990). Transportnaia planyrovka horodov. [Transport planning of cities] Moskva. [in Russian]

DBN V.2.3-5:2018. (2018). Vulytsi ta dorohy naselenykh punktiv. [Streets and roads of settlements] Kyiv. [in Ukrainian].

L. E. Hall, R. D. Powers, D. S. Turner, W. Brilon, J. W. Hall. (1998). Overview of cross section design elements. International Symposium on Highway Geometric Design Practises. Transportation Research Сircular. URL: http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec003/ch12.pdf (accessed: 21.04.2021)

ODM 218.2.020-2012. Metodycheskye Reko-Mendatsyy Po Otsenke Propusknoi Sposobno-Sty Avtomobylnykh Doroh. [ODM 218.2.020-2012. Methodical recommendations for assessing the capacity of highways] Rosavtodor. Moskva 2012. [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-29

Як цитувати

Семченко, Н. О., Холодова, О. О., & Бугайова, М. О. (2021). Порівняльний аналіз методів визначення потоків насичення. Автомобільний транспорт, (48), 64–78. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.64

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ