Умови руху автобуса та їх вплив на функціональний стан водія

Автор(и)

  • Тарас Миколайович Постранський Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів. Україна, 79000, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6120-9914
  • Максим Олександрович Афонін Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів. Україна, 79000, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5850-7478
  • Дмитрій Ігорович Косинкін Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів. Україна, 79000, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2132-2303

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.03

Ключові слова:

функціональний стан, водій, умови руху, електрокардіограма, індекс напруження

Анотація

Проблема. Дослідження чинника людини у транспортних системах набувають все більшої актуальності, враховуючи зростання рівня автомобілізації та розвиток транспортної галузі загалом. Відповідно до цього постає завдання, щодо забезпечення належного рівня безпеки руху. На сьогодні у цій сфері зазвичай першочергово враховують особливості дорожніх умов та конструктивні параметри автомобільних доріг, проте часто упускають роль «фактора людини». При цьому, з розвитком методологій та технічних засобів, ці питання піддаються дослідженням та частково вирішуються. Таким чином, під час розгляду питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, необхідно приділяти значну увагу ФС та психофізіологічним якостям водіїв, надійності роботи, чинникам негативного впливу на їх організм тощо. Мета. Метою роботи є встановлення закономірності зміни ФС водія який керує автобусом під впливом різних чинників умов руху. Методологія. Прийняті в роботі підходи, які необхідні для вирішення поставленої мети, базуються на теоретичних та практичних засадах щодо визначення показників ФС людини під час виконання професійної діяльності, їх нормативних значень, допустимих діапазонів змін тощо. Результати. Отримані математичні та графічні залежності враховують вплив таких чинників як: швидкість руху автобуса і висотне положення автомобільної дороги та тривалість роботи водія, на ФС оператора цього транспортного процесу. В якості індикатора стану водія обрано ІН. Встановлено, що в цих умовах його значення коливаються в межах від 87 до 342 у.о. Виявлено що зростання швидкості руху призводить до підвищення ІН водія приблизно на 35%. Під час аналіз статистичних даних, також встановлено, що найбільші значення ІН спостерігалися на ділянках доріг на висоті 250 – 320 м та 420 – 500 м. над рівне моря. При зростанні тривалості роботи водія, значення ІН збільшувалося приблизно на 25% та могло наближатися до значення у 250 у.о. Відповідно до вищезазначеного, можна стверджувати наявність впливу умов руху та роботи водія на його ФС. Оригінальність. Отримані закономірності відображають вплив умов праці водія на показник його ФС, який у знаній мірі впливає на ймовірність безаварійної діяльності та, як наслідок, на безпеку всіх учасників дорожнього руху. Практичне значення. Отримані результати дозволяють створювати рекомендації, щодо врахування умов руху на маршруті та роботи водія під час створення графіків його роботи та відпочинку.

Біографії авторів

Тарас Миколайович Постранський, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів. Україна, 79000

к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій

Максим Олександрович Афонін, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів. Україна, 79000

к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій

Дмитрій Ігорович Косинкін, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Ст. Бандери 12, м. Львів. Україна, 79000

студент кафедри транспортних технологій

Посилання

Bock, F., Siegl. S., Bazan. P., Buchholz. P. & German, R. (2018). Reliability and test effort analysis of multi-sensor driver assistance systems. Journal of Systems Architecture. 85. 1-13. doi: 10.1016/j.sysarc.2018.01.006

Ізотова, Ю. Р. & Кравцов, М. М. (2019). Організація безпеки перевезень пасажирів та вантажів. ХІV Міжнародна науково-практична конференція Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти. Izotova, Yu. R. & Kravtsov, M. M. (2019). Orhanizatsiia bezpeky perevezen pasazhyriv ta vantazhiv [Organization of passengers and cargoes transportation`s safety]. Proceedings from: XIV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Transportna bezpeka: pravovi ta orhanizatsiini aspekty. [in Ukrainian]

Коваленко, Л. О. (2017). Рівень та основні причини аварійності на вулично-дорожній мережі. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, Випуск 100. 316–321. Kovalenko, L. O. (2017). Riven ta osnovni prychyny avariinosti na vulychno-dorozhnii merezhi [The level and main causes of accidents on the road network]. Avtomobilni dorohy i dorozhnie budivnytstvo. 100. 316–321 [in Ukrainian]

Островський, Р. & Каленюк, М. (2018). Аналіз причин та наслідків дорожньо-транспортних подій. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні». 142-143.Ostrovskyi, R. & Kaleniuk, M. (2018). Analiz prychyn ta naslidkiv dorozhno-transportnykh podii [Analysis of the causes and consequences of traffic accidents]. Proceedings from: Tretia vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia «Avtobusobuduvannia ta pasazhyrski perevezennia v Ukraini». 142-143. [in Ukrainian]

Прасоленко, О. (2019). Теоретичні основи та практичні методи визначення надійності діяльності водія в містах у темну пору доби. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання. 129-132. Prasolenko, O. V. (2019). Teoretychni osnovy ta praktychni metody vyznachennia nadiinosti diialnosti vodiia v mistakh u temnu poru doby [Theoretical frameworks and practical methods for determination of driver's reliability in cities at night]. Proceedings from: Tretia Vseukrainska naukovo-teoretychna konferentsiia «Problemy z transportnymy potokamy i napriamy yikh rozviazannia». 129-132. [in Ukrainian]

Криницька, М. О. & Кравцов, М. М. (2019). Безпека автомобільних перевезень: проблеми та їх вирішення. ХІV Міжнародна науково-практична конференція Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти. 170-173. Krynytska, M. O. & Kravtsov, M.M. (2019). Bezpeka avtomobilnykh perevezen: problemy ta yikh vyrishennia [Road safety: problems and solutions]. Proceedings from: XIV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Transportna bezpeka: pravovi ta orhanizatsiini aspekty. 170-173. [in Ukrainian]

Harantová, V., Kubíková, S. & Rumanovský, L. (2019). Traffic accident occurrence. its prediction and causes. In International Conference on Transport Systems Telematics (pp. 123-136). Springer. doi: 10.1007/978-3-030-27547-1_10

Давідіч, Ю. О. (2010). Розробка графіка руху транспортних засобів при організації вантажних перевезень. Харків. Davidich, Yu. O. (2010). Rozrobka rozkladu rukhu transportnykh zasobiv pry orhanizatsii pasazhyrskykh perevezen [Development of the schedule of movement of vehicles at the organization of passenger transportations]. Kharkiv. [in Ukrainian]

Davidich, Y., Kush. Y. & Ponkratov, D. (2020). Change of car drivers stress index during different periods of the day in urban traffic conditions. Transport Technologies. 2(1). 23-32. doi: 10.23939/tt2020.02.023

Афанасьєва, І. А. (2014). Щодо зміни функціонального стану водія під час отримання інформації з додаткових джерел. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Випуск 45. 15-20. Afanasieva, I. A. (2014). Shchodo zminy funktsionalnoho stanu vodiia pid chas otrymannia informatsii z dodatkovykh dzherel [Regarding the change in the functional state of the driver when receiving information from additional sources]. Mizhvuzivskyi zbirnyk «Naukovi notatky». 45. 15-20 [in Ukrainian]

Бойків, М. В. (2016). Зміна тривалості реакції водіїв протягом доби залежно від їх функціонального стану. Вісник Вінницького політехнічного інституту, Випуск 1, 133-137. Boikiv, M. V. (2016). Zmina tryvalosti reaktsii vodiiv protiahom doby zalezhno vid yikh funktsionalnoho stanu [Change of Reaction time of drivers in different periods of the day depending on their functional state]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 1. 133-137 [in Ukrainian]

Лобашов, О. О., & Прасоленко, О. В. (2018). Вплив характеристик дорожнього руху на функціональний стан водія. Комунальне господарство міст, Випуск 7, 40-45. Lobashov, O. O. & Prasolenko, O. V. (2018). Vplyv kharakterystyk dorozhnoho rukhu na funktsionalnyi stan vodiia [Influence of traffic characteristics on the functional state of the driver]. Komunalne hospodarstvo mist. 7. 40-45. [in Ukrainian]

Afonin, M. O. (2019). The improvement of technological processes of dangerous goods transportation considering human factor. Candidate’s thesis. Lviv: LPNU. [in Ukrainian]

Поликарпова, М. С. (2017). Соотношение понятий «агрессивное» и «опасное» вождение в современной отечественной и зарубежной психологии. Современная зарубежная психология, Том 6(1). 44-52. Polikarpova, M. S. (2017). Sootnoshenie ponyatij «agressivnoe» i «opasnoe» vozhdenie v sovremennoj otechestvennoj i zarubezhnoj psikhologii [Concepts correlations of "aggressive" and "dangerous" driving in modern national and foreign psychology]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya. 6 (1). doi: 10.17759/jmfp.2017060106 [in Russian]

Гюлев, Н. У., Доля, В. К. & Бичев, М. С. (2013). О влиянии изменения функционального состояния водителя на безопасность дорожного движения. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 3, 67-69. Hiulev, N. U., Dolja, V.K. & Bychev, M. S. (2013). O vliyanii izmeneniya funkczionalnogo sostoyaniya voditelya na bezopasnost dorozhnogo dvizheniya [About influence of change of a functional condition of the driver on traffic safety]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3. 67-69. [in Russian]

Жук, М. М., & Ройко, Ю. Я. (2010). Дослідження впливу висотної відмітки проїзної частини на частоту серцевих скорочень як показника емоційного стану водія. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту, 3, 23-28. Zhuk, M. M. & Roiko, Yu. Ya. (2010). Doslidzhennia vplyvu vysotnoi vidmitky proiznoi chastyny na chastotu sertsevykh skorochen yak pokaznyka emotsiinoho stanu vodiia [Investigation of the influence of the height of the carriageway on the heart rate as an indicator of the emotional state of the driver]. Visnyk Donetskoi akademii avtomobilnoho transportu. 3. 23-28 [in Ukrainian]

Жук, М. М. & Афонін, М. О. (2014). Вплив часу перебування за кермом та умов руху на функціональний стан водія. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Випуск 45. 193-197. Zhuk, M. M. & Afonin, M.O. (2013). Vplyv chasu perebuvannia za kermom ta umov rukhu na funktsionalnyi stan vodiia [Effect of driving time and road conditions on the driver’s functional condition]. Mizhvuzivskyi zbirnyk «Naukovi notatky». 45. 193-197. [in Ukrainian]

Lin Wang, Hong Wang & Xin Jiang. (2017). A new method to detect driver fatigue based on EMG and ECG collected by portable non-contact sensors. Promet – Traffic&Transportation. 29. 479-488. doi: 10.7307/ptt.v29i5.2244.

Гаврилов, Э. В. (1990). Теоретические основы проектирования и организации дорожного движения с учетом закономерностей поведения водителей. Дис. докт. техн. наук. Харків. Gavrilov, E. V. (1992). Theoretical bases of designing and the organization of conditions of traffic taking into account laws of behavior of drivers. Doctoral dissertation. Kharkiv [in Russian]

Онлайн ресурс «Карти висоти». Onlain resursu «Karty vysoty» [Online resource "Elevation Maps"]. Retrieved from: https://qrz. pp.ua/vysota [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Постранський, Т. М., Афонін, М. О., & Косинкін, Д. І. (2021). Умови руху автобуса та їх вплив на функціональний стан водія. Автомобільний транспорт, (49), 45–53. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.03

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ