Граничне прискорення автомобіля

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Шуклінов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3157-3069
  • Анатолій Вікторович Ужва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1615-8019
  • Михайло Романович Лисенко Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, вул. Ковтуна, 34, Харків, Харківська область, 61036, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8985-7443
  • Анастасія Миколаївна Тищенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine
  • Євгенія Борисівна Новікова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7751-9917

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.49.0.02

Ключові слова:

рекордно-гоночний автомобіль, прискорення, граничне прискорення, коефіцієнт зчеплення, координати центру тяжіння, потужність, розгінна характеристика

Анотація

Проблема. Недоліком існуючих залежностей визначення показників розгону при максимальному використанні потужності двигуна і показників взаємодії ведучих коліс з опорною поверхнею є те, що вони є коректними тільки якщо параметри двигуна та трансмісії є такими, що забезпечують підведення потужності до ведучих коліс, які не буксують, незалежно від швидкості руху. Щоб усунути зазначений недолік необхідно враховувати, що потужність яка підводиться до ведучих коліс залежить від частоти обертання валу двигуна, і значить від швидкості руху при розгоні автомобіля. Мета. Мета роботи - подальший розвиток теорії автомобіля шляхом удосконалення залежностей, які дозволяють визначати показники розгону автомобіля і встановити характер процесу його розгону від конструктивних параметрів. Методологія. Підходи, прийняті в роботі для досягнення цієї мети базуються на законах фізики, теоретичної механіки і положеннях теорії автомобіля.  Результати. Удосконалено аналітичні залежності для визначення максимального і граничного прискорення автомобіля при розгоні в залежності від його конструктивних параметрів і швидкості руху. Отримано залежності для визначення діапазону буксування ведучих коліс від швидкості руху при розгоні автомобіля і граничного прискорення автомобіля за умовою його поздовжньої стійкості. При теоретичному дослідженні процесу розгону автомобіля встановлено, що розроблені залежності дозволяють визначити характер руху автомобіля і оцінити вплив на показники розгону його конструктивних параметрів. Оригінальність. Отримані залежності для визначення максимального і граничного прискорення, діапазону швидкостей руху з буксуванням коліс при розгоні автомобіля дозволили уточнити уявлення про характер руху при розгоні і вплив конструктивних параметрів автомобіля на показники розгону. Практичне значення. Отримані залежності можуть бути використані при проектуванні нових і при удосконаленні спортивних автомобілів типу дрегстер, та для аналізу динаміки руху автомобіля при його розгоні з повної подачею палива та визначення характеру взаємодії ведучих коліс з опорної поверхнею в залежності від швидкості руху.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Шуклінов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

 д.т.н., професор кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Анатолій Вікторович Ужва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Михайло Романович Лисенко, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, вул. Ковтуна, 34, Харків, Харківська область, 61036

судовий експерт сектору автотехнічних досліджень

Анастасія Миколаївна Тищенко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

бакалавр, студент автомобільного факультету

Євгенія Борисівна Новікова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

 к. філол. н., доцент

Посилання

Волков, В. П. (2003). Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: навч. посіб-ник. Харків: ХНАДУ. Volkov, V. P. (2003). Teorіya ekspluatacіjnih vlastivostej avtomobіlya: navch. posіbnik. [Theory of opera-tional properties of the car: textbook. manual] Harkіv: HNADU. [in Ukrainian].

Гришкевич, А. И. (1986). Автомобили: теория. [Automobiles: theory] Минск: Вышэйшая шко-ла, 208. Grishkevich, A. I. (1986). Avtomobili: teoriya. Minsk: Vyshejshaya shkola, 208. [in Rassian]

Литвинов, А. С., & Фаробин, Я. Е. (1989). Ав-томобиль: Теория эксплуатационных свойств. М.: Машиностроение, 240, 1м. Litvinov, A. S., & Farobin, YA. E. (1989). Avtomobil': Teoriya ekspluatacionnyh svojstv. [Automobile: Theory of Performance.] M.: Mashinostroenie, 240, 1m. [in Rassian].

Вахламов, В. К. (2005). Автомобили: эксплуа-тационные свойства. Academia. Vahlamov, V. K. (2005). Avtomobili: eks-pluatacionnye svojstva. [Automobiles: performance properties.] Academia. [in Rassian].

Бекман, В. В. (1980). Гоночные автомоби-ли. Л.: Машиностроение. Ленинград. отд. Bekman, V. V. (1980). Gonochnye avtomobili. [Racing cars] L.: Mashinostroenie. Leningrad. otd. [in Rassian].

Вонг, Д. (1982). Теория наземных транспортных средств. Vong, D. (1982). Teoriya nazemnyh transportnyh sredstv. [The theory of land vehicles.]. [in Rassian].

Mitschke, M., & Wallentowitz, H. (1972). Dynamik der kraftfahrzeuge (Vol. 4). Berlin: Springer.

Филькин, Н. М., Шаихов, Р. Ф., & Буянов, И. П. (2016). Теория транспортных и транспортно-технологических машин. учеб. пособие/Н.М. Филькин, Р.Ф. Шаихов, ИП Буянов.–Пермь: ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Fil'kin, N. M., SHaihov, R. F., & Buyanov, I. P. (2016). Teoriya transportnyh i transportno-tekhnologicheskih mashin. ucheb. Posobie [The theory of transport and transport-technological machines. study. manual] N.M. Fil'kin, R.F. SHaihov, IP Buyanov.–Perm': FGBOU VO Permskaya GSKHA. [in Rassian].

Тарасик, В. П. (2006). Теория движения автомобиля. Tarasik, V. P. (2006). Teoriya dvizheniya avtomobilya. [The theory of vehicle motion] [in Rassian].

Смирнов, Г. А. (1990). Теория движения колесных машин. М.: Машиностро-ение, 351. Smirnov, G. A. (1990). Teoriya dvizheniya kolesnyh mashin. [The theory of motion of wheeled vehicles] M.: Mashinostroenie, 351. [in Rassian].

Jazar, R. N. (2017). Vehicle dynamics: theory and application. Springer.

Thomas, D. G. (2020). Fundamentals of vehicle dynamics. SAE soc of automotive eng.

Jazar, R. N. (2019). Advanced vehicle dynamics. Springer.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Шуклінов, С. М., Ужва, А. В., Лисенко, М. Р., Тищенко, А. М., & Новікова, Є. Б. (2021). Граничне прискорення автомобіля. Автомобільний транспорт, (49), 13–22. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.49.0.02

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ