Розробка методики оцінювання ризику недружнього поглинання автотранспортного підприємства та заходи його попередження

Автор(и)

  • Валентина Юріївна Нестеренко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Олена Олександрівна Чевичелова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25. , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5325-5734

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.07

Ключові слова:

злиття, недружнє поглинання, ризик, автотранспортне підприємство, акціонерний капітал, кредиторська заборгованість

Анотація

Проблема. Злиття та поглинання є традиційними процесами перерозподілу прав власності у ринковій економіці. Процеси злиття часто використовуються підприємствами для встановлення контролю за більшими сегментами ринку та підвищення ефективності діяльності. Процес поглинання не завжди є бажаними для підприємства – об’єкта поглинання і часто використовуються для встановлення контролю над його активами. Отже, проблеми оцінювання ризику саме недружнього поглинання підприємства та його попередження є на сучасному етапі надзвичайно актуальними, і особливо у транспортній галузі України. Мета. Метою роботи є розробка методики оцінювання ризику недружнього поглинання підприємства автомобільного транспорту та формування пропозицій з попередження його виникнення. Методологія. В ході дослідження використані методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Ризик недружнього поглинання підприємства - це ймовірність того, що підприємство стане об’єктом поглинання з використанням законних дій та методів з боку підприємства – суб’єкта поглинання, але сама процедура поглинання відбувається всупереч бажанню власника підприємства - об’єкта поглинання. Перелік факторів, які визначають привабливість підприємства для потенційного поглинання: привабливість підприємства з точки зору фінансових результатів та показників діяльності, підприємство не є публічним, підприємство утримує дуже значний сегмент ринку, підприємство функціонує у формі акціонерного товариства, підприємство є привабливим з точки зору подальшого перепродажу його активів, перспективність галузі, в якій функціонує підприємство. В результаті оцінювання рівня ризику недружнього поглинання групи автотранспортних підприємств було встановлено, що 45% підприємств потрапили до групи середнього ризику поглинання. Сформовано наступний перелік дій по захисту автотранспортних підприємств від недружнього поглинання: побудова оптимальної структури акціонерного капіталу; консолідація у мажоритарного акціонера контрольного пакету акцій; проведення обґрунтованої дивідендної політики, постійний контроль обсягів та строків погашення кредиторської заборгованості, недопущення створення зацікавленості контрагентів у перепродажу боргових зобов’язань підприємства іншим особам. Оригінальність. Запропонована модель оцінювання ризику недружнього поглинання підприємства автомобільного транспорту та обґрунтовані заходи з протидії його виникненню. Практичне значення. Запропоновані рекомендації можуть бути використані власниками та менеджментом автотранспортних підприємств для побудови ефективної системи протидії виникненню ризику недружнього поглинання.

Біографії авторів

Валентина Юріївна Нестеренко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва

Олена Олександрівна Чевичелова , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

ст. викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Akram, J, Shadid, MK. (2016). The Impact of Critical Factors on Mergers and Acquisition in Coverging ICT Industry. Journal of Information Engineering and Application.

Candra, A., Priyarsono, D., Zulbainarni N., Sembel N. (2021). Literature Review on Merger and Acquisition. Special Issue: Managing Economic Growth in Post COVID Era: Obstacles and Prospects, Vol. 39, No. 4. https://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i4.4627.

Fatih, A, Cagle, MN. (2015). Critical Success Factors in Merger and Acquisition Strategies: Evaluation of Turkish Market.

Fidrmuc, JP., Xia C. (2017).. M&A Dela Initiation and Manager Motivation. Journal of Corporate Finance. Elsevier

Gupta, P. (2012). Mergers and Acquisition (M&A): The Strategic Concept for The Nuptials of Corporate Sectors. Innovative Journal of Business and Management 1: 4 July – Aug (2012) 60 – 68. ISSN No. 2227 4947.

Holloway, I, Lee, SH, Shen, T. (2016). Private Equity Firm Heterogeneity. International Review of Economic and Finance, 44, 118–140.

Панасенко, Р. А. (2017). Дефеніція рейдерства та його співвідношення із суміжними поняттями. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3, 95-102. Panasenko, R. (2017). Defenitsiia reiderstva ta yoho spivvidnoshennia iz sumizhnymy poniattiamy. [The definition of raiding and its relationship with related concepts]. Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, 3, 95-120.

Бутрин-Бока, Н. С. (2016). Правове закріплення визначення поняття корпоративні права за законодавством України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 2, 54-57. Butryn-Boka, N. (2016). Pravove zakriplennia vyznachennia poniattia korporatyvni prava za zakonodavstvom Ukrainy. [Legal consolidation of the definition of corporate rights under the legislation of Ukraine], 2, 54-57.

Гамма, Т. М. (2016). Особливості та перспективи розвитку ринку M&A в Україні. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 1, 106-112. Hamma, T. (2016). Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku rynku M&A v Ukraini. [Peculiarities and perspectives of development of the M&A market in Ukraine]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser .: Economics,1, 106-112.

Тєшева, Л. В., Невдачина, О. І., Гарапко, М. І. (2016). Основні тенденції та пріоритети реорганізації підприємств, спрямованої на їх укрупнення в умовах інституційних трансформацій. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 21, 178-181. Tiesheva, L., Nevdachyna, o., Harapko, M. (2016). Osnovni tendentsii ta priorytety reorhanizatsii pidpryiemstv, spriamovanoi na yikh ukrupnennia v umovakh instytutsiinykh transformatsii. [The main trends and priorities of enterprise reorganization aimed at their consolidation in the context of institutional transformations]. Bulletin of Odessa National University. Series: Economics, 21, 178-181.

Луговий, О. (2020). Правове регулювання протидії рейдерству в Україні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 41(1), 138-142. Luhovyi, O. (2020). Pravove rehuliuvannia protydii reiderstvu v Ukraini. [Legal regulation of counteraction to raiding in Ukraine]. Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 41(1), 138-142.

Яструбецька, Л. С. (2017). Особливості організації рейдерських захоплень підприємств в Україні. Економіка і суспільство, 9, 1107-1112. Yastrubetska, L. (2017). Osoblyvosti orhanizatsii reiderskykh zakhoplen pidpryiemstv v Ukraini. [Peculiarities of the organization of raider seized pidad receptions in Ukraine]. Economy and society, 9, 1107-1112.

Титаренко, С. С. (2016). Соціально-економічні підстави відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємств в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція, 24, 134-138. Tytarenko, S. (2016). Sotsialno-ekonomichni pidstavy vidpovidalnosti za protypravne zavolodinnia mainom pidpryiemstv v Ukraini. [Socio-economic grounds for liability for misappropriation of property of enterprises in Ukraine]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Jurisprudence series, 24, 134-138.

Марущак, Я. (2016). Корпоративні суб’єктивні права в комерційних товариствах. Evropský politický a právní diskurz, 5, 123-127. Marushchak, Ya. (2016). Korporatyvni subiektyvni prava v komertsiinykh tovarystvakh. [Corporate subjective rights in companies]. European political and legal discourse,5, 123-127.

Яструбецька, Л. С., Яремик, М. М. (2015). Аналіз особливостей злиття та поглинання підприємств в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 25(7), 239-245. Yastrubetska, L., Yaremyk, M. 92015). Analiz osoblyvostei zlyttia ta pohlynannia pidpryiemstv v Ukraini. [Analysis of the peculiarities of mergers and acquisitions in Ukraine]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 25(7), 239-245.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Нестеренко, В. Ю., & Чевичелова , О. О. (2021). Розробка методики оцінювання ризику недружнього поглинання автотранспортного підприємства та заходи його попередження. Автомобільний транспорт, (49), 79–85. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.07

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ