Непряма оцінка опору коченню автомобільної шини в режимі стартового руху

Автор(и)

  • Володимир Карпенко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7376-7585
  • Олексій Воропай Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3396-8803
  • Едуард Нескреба Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.01

Ключові слова:

автомобільна шина, стартовий режим, опір коченню, внутрішній тиск, температура шини, стабілізація, безпека, моніторинг тиску

Анотація

Проблема. Від стану шин та правильного їх вибору залежно від погодних умов, насамперед, залежать показники багатьох експлуатаційних властивостей автомобіля. Внутрішній тиск і температура шини збільшуються в процесі руху, внаслідок чого здійснюється значний вплив на опір коченню шини. При високих значеннях коефіцієнта опору коченню насамперед збільшується витрата палива, підвищується знос шини і т.д. Важливо знати, як змінюється коефіцієнт опору коченню в стартовий період руху. Мета. Метою даної роботи є визначення часу стартового руху для конкретних автомобілів. За допомогою отриманих залежностей внутрішнього тиску і температури шини від часу необхідно оцінити, як змінюється коефіцієнт опору коченню. Методологія. В результаті проведення експериментальних досліджень, на автомобілях, оснащених шинами різних типорозмірів та сезонності, отримані залежності тиску та температури матеріалу шини у трьох точках (протекторна зона, плечова частина та боковина). Використовуючи результати експерименту, а також ґрунтуючись на залежностях, представлених у наукових працях, присвячених вивченню експлуатаційних характеристик автомобільних шин, проводиться непряма оцінка коефіцієнта опору коченню під час руху у стартовому режимі. Результати. Встановлено величину приросту внутрішнього тиску газового наповнювача у шині та визначено час стартового руху для досліджуваних автомобілів. Найбільш інтенсивне зростання температури спостерігається в плечовій зоні шин. Температура поверхневого шару зимових шин збільшується менше ніж літніх, відповідно рух на зимових шинах є більш безпечним при температурах близьких до 0оС і нижче. Оригінальність. Представлено методику непрямої оцінки опору коченню автомобільної шини під час руху у стартовому режимі (на «холодних» шинах), тобто, знаючи, як змінюється, внутрішній тиск повітря і температура шини, можна прогнозувати зміну коефіцієнта опору коченню. Практичне значення. Використовуючи залежності, отримані в результаті непрямої оцінки опору коченню автомобільних шин, можна судити про величину коефіцієнта опору коченню, не вдаючись до експериментів. Підтверджується загальновідоме твердження, що необхідно проводити своєчасну заміну літніх шин на зимові (коли температура довкілля може досягати +5оС і нижче), цим можна значно підвищити безпеку дорожнього руху.

Біографії авторів

Володимир Карпенко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., професор кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин

Олексій Воропай, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., професор кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин

Едуард Нескреба, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

бакалавр, студент автомобільного факультету

Посилання

Кнороз В.И. (1976) Работа автомобильной шины. М.: Транспорт. 224 с. Knoroz V.I. (1976) Rabota avtomobil`noj shiny` [Work of car tire]. Moscow [in Russian].

Перегон В.А., Карпенко В.А., Позднякова Е.И., Левченко А.Н., Загородний А.А., Баранник И.М., Коряк А.А. (2017) Колебания и виброакустика автомобильной шины. Х.: Лидер. 360 с. Peregon V.А., Karpenko V.А., Pozdnyakova E.I., Levchenko А.N., Zagorodnij А.А., Barannik I.M., Koryak А.А. (2017) Kolebaniya i vibroakustika avtomobil’noj shiny’ [Vibrations and vibroacoustics of a car tire]. Kharkov [in Russian].

Статистика ДТП в Україні за період з 01.01.2021 по 31.10.2021 URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ (дата обращения 17.11.2021) Statystyka DTP v Ukrayini za period z 01.01.2021 po 31.10.2021 [Statistics of road accidents in Ukraine for the period from 01.01.2021 to 31.10.2021] Retrieved from: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ (accessed: 17.11.2021)

Попов С.Д. (2011) Внешняя механика автомобильного колеса с эластичной шиной. учеб. пособие – в 2 ч. – Ч. 2: Плоское стационарное качение колеса по плоской твердой опорной поверхности. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 70 с. Popov S.D. (2011) Vneshnyaya mekhanika avtomobil'nogo kolesa s elastichnoy shinoy. ucheb. posobiye – v 2 ch. – CH. 2: Ploskoye statsionarnoye kacheniye kolesa po ploskoy tverdoy opornoy poverkhnosti. [External mechanics of a car wheel with elastic tire. study. allowance - at 2 p. - Part 2: Plane stationary rolling of a wheel on a flat solid supporting surface]. Moscow [in Russian]

Karpenko V.O, Kaps’kyy D.V., Rudenko N.V., Neskreba E. Ye. (2021). Determing the starting time of car movement to stabilize the internal pressure and the temperature in the tires. Avtomobilʹnyy transport. (48) P. 38-44.

Гедроить Г.И., Занемонский С.В., Оскирко С.И. (2020) Сопротивление качению транспортно-технологических машин в дорожных условиях. Агропанорама. № 6(142), С. 6-9. Gedroit' G.I., Zanemonskiy S.V., Oskirko S.I. (2020) Soprotivleniye kacheniyu transportno-tekhnologicheskikh mashin v dorozhnykh usloviyakh [Rolling resistance of transport and technological machines in road conditions]. Agropanorama. 6(142). 6-9. [in Russian]

Медведицков С.И., Кормаз А.И. (2014) Исследование зависимости температуры и внутреннего давления воздуха в сверхкрупногабаритной шине от времени проведения испытаний. Журнал автомобильных инженеров. №5 (88), С. 25-27. Medveditskov S.I., Kormaz A.I. (2014) Issledovaniye zavisimosti temperatury i vnutrennego davleniya vozdukha v sverkhkrupnogabaritnoy shine ot vremeni provedeniya ispytaniy [Investigation of the dependence of temperature and internal pressure of air in an oversized tire on the time of testing]. Zhurnal avtomobil'nykh inzhenerov. 5 (88). 25-27. [in Russian]

Рыков, С.П., Рыкова, О.А. (2021) Оценка коэффициента сопротивления качению колеса по эпюре удельной нагрузки в зоне контакта с дорогой. Труды БрГУ. Серия: Естественные и инженерные науки. Т.1., С. 203-213. Rykov, S.P., Rykova, O.A. (2021) Otsenka koeffitsiyenta soprotivleniya kacheniyu kolesa po epyure udel'noy nagruzki v zone kontakta s dorogoy [Estimation of the coefficient of rolling resistance of a wheel from the plot of the specific load in the contact zone with the road]. Trudy BrGU. Seriya: Yestestvennyye i inzhenernyye nauki. T.1. 203-213. [in Russian]

Устаров Р.М. (2019) Факторы, влияющие на изменение давления газа в шинах, и прогнозирование его при эксплуатации автомобиля «Газель» в условиях республики Дагестан. Известия Дагестанского ГАУ. №1, С. 89-95. Ustarov R.M. (2019) Faktory, vliyayushchiye na izmeneniye davleniya gaza v shinakh, i prognozirovaniye yego pri ekspluatatsii avtomobilya «Gazel'» v usloviyakh respubliki Dagestan [Factors affecting the change in tire gas pressure and forecasting it during the operation of the Gazelle car in the conditions of the Republic of Dagestan]. Izvestiya Dagestanskogo GAU. 1. 89-95. [in Russian]

Баскаков А.П., Берг Б.В., Витт О.К. (1991) Теплотехника. 2-е изд., перераб. Учебник для вузов. М.: Высш. Школа. 224 с. Baskakov A.P., Berg B.V., Vitt O.K. (1991) Teplotekhnika. 2-ye izd., pererab. Uchebnik dlya vuzov [Heat engineering]. Moscow [in Russian]

Ларин А.А., Баранник И.М. (2011) Исследование формирования теплового состояния пневматических шин в процессе стационарного качения. Вестник национального технического университета: Сб. научн. трудов. № 63. C. 64–78. Larin A.A., Barannik I.M. (2011) Issledovaniye formirovaniya teplovogo sostoyaniya pnevmaticheskikh shin v protsesse statsionarnogo kacheniya [Investigation of the formation of the thermal state of pneumatic tires in the process of stationary rolling]. Vestnik natsional'nogo tekhnicheskogo universiteta: Sb. nauchn. trudov. 63. 64-78. [in Russian]

Ефремов И.С. (1969) Троллейбусы (теория, конструкция и расчет). 3-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов. М.: Высш. Школа. 448 с. Yefremov I.S. (1969) Trolleybusy (teoriya, konstruktsiya i raschet) [Trolleybuses (theory, design and calculation)]. Moscow [in Russian]

Ботвинева Н.Ю., Буракова И.С., Стрельцова Т.Н., Нестерчук А.В. (2013) Исследование влияния погодных условий на величину коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием. Фундаментальные исследования. №11, С. 407-411. Botvineva N.YU., Burakova I.S., Strel'tsova T.N., Nesterchuk A.V. (2013) Issledovaniye vliyaniya pogodnykh usloviy na velichinu koeffitsiyenta stsepleniya shin s dorozhnym pokrytiyem [Study of the influence of weather conditions on the value of the coefficient of adhesion of tires to the road surface]. Fundamental'nyye issledovaniya. 11. 407-411. [in Russian]

Клімат України URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Клімат_України (дата обращения 20.12.2021) Klimat Ukrayiny [Climate of Ukraine] Retrieved https://uk.wikipedia.org/wiki/Клімат_України (accessed: 20.12.2021)

Heavy Truck Modeling for Fuel Consumption Simulations and Measurements (2001) / Linkoping Studies in Science and Technology. – Sweden: Tony Sandberg, 102

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Карпенко, В., Воропай, О., & Нескреба, Е. (2022). Непряма оцінка опору коченню автомобільної шини в режимі стартового руху. Автомобільний транспорт, (50), 5–13. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.01

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ