Дослідження впливу конструкційних характеристик на продуктивність міських автобусів великого класу

Автор(и)

  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна, , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0758-9244
  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна, , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8693-3706
  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8693-3706

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.06

Ключові слова:

продуктивність, міський транспорт, місткість автобусів, швидкість руху, конструкційні характеристики

Анотація

Проблема. Актуальність даної проблеми обумовлено, по-перше, традиційним лідерством автомобільного транспорту в структурі пасажирських перевезень, по-друге, переважанням (більше 75%) перевезень у внутрішньоміському сполученні в структурі пасажирських перевезень автомобільним транспортом, яке забезпечується міськими автобусами великого класу. У таких умовах підвищення продуктивності міських автобусів великого класу отримує особливу актуальність. Мета. Метою є дослідження впливу конструкційних характеристик на продуктивність міських автобусів великого класу. Методологія. В роботі для дослідження впливу конструкційних характеристик на продуктивність міських автобусів використано метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод спостереження, порівняльний аналіз, метод факторного аналізу,  метод імітаційного моделювання, експериментальний метод. Результати Отримані результати аналізу дозволили авторам розробити й апробувати методику оцінювання впливу місткості на продуктивність міських автобусів великого класу; розробити й апробувати методику оцінювання впливу швидкості руху на продуктивність міських автобусів великого класу; здійснити факторний аналіз впливу конструкційних характеристик на продуктивність міських автобусів великого класу. Оригінальність. Проведене дослідження надало можливість отримати уявлення про вплив конструкційних характеристик (зокрема, таких як місткість і швидкість руху) на продуктивність міських автобусів великого класу. Практичне значення. Отримані результати можуть бути рекомендовані для підприємств пасажирського міського транспорту для визначення перевізної здатності, яка є першою характеристикою, яка задається при проєктуванні нової моделі міського автобуса.

Біографії авторів

Інна Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна,

д.е.н., доцент, декан факультету управління та бізнесу

Ілля Дмитрієв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна,

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України

Оксана Дмитрієва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. (2015). Методичні аспекти формування виробничих об’єднань підприємств міжміського пасажирського автомобільного транспорту. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 1(8), 94-100.

Dmytriiev I.A., Shevchenko I.Iu. (2015). Metodychni aspekty formuvannia vyrobnychykh obiednan pidpryiemstv mizhmiskoho pasazhyrskoho avtomobilnoho transportu [Methodological aspects of formation of production associations of long-distance passenger road transport enterprises]. Problems and prospects of entrepreneurship development: Collection of scientific works of Kharkiv National Automobile and Road University, 1 (8), 94-100. [in Ukrainian].

Іванілов О.С., Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. (2017). Економіка підприємств автомобільного транспорту: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Х.: ФОП Бровін О.В. Ivanilov O.S., Dmytriiev I.A., Shevchenko I.Iu. (2017). Ekonomika pidpryiemstv avtomobilnoho transport. [Economics of road transport enterprises]. Textbook. Kh.: FOP Brovin O.V. [in Ukrainian].

Шевченко І.Ю. (2015). Місце автомобільного транспорту в транспортному комплексі України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ. Х.: ФОП Крамаренко Ю.М., С. 105-106. Shevchenko I.Iu. (2015). Mistse avtomobilnoho transportu v transportnomu kompleksi Ukrainy [The place of road transport in the transport complex of Ukraine]. Problems and prospects of business development: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference dedicated to the 85th anniversary of KhNADU. H.: FOP Kramarenko Yu.M., 105-106. [in Ukrainian].

Нємий С.В. (2019). Ефективність міських пасажирських перевезень в залежності від пасажиромісткості автобусів. Автомобільний транспорт, 45, С. 62 – 69. Niemyi S.V. (2019). Efektyvnist miskykh pasazhyrskykh perevezen v zalezhnosti vid pasazhyromistkosti avtobusiv [The efficiency of urban passenger transport depending on the passenger capacity of buses]. Road transport, 45, 62 - 69. [in Ukrainian].

Омаров Д.М., Прокудін Г.С. (2016). Підвищення продуктивності та якості автобусних пасажирських перевезень в місцях конгломераціях. LXХІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доповідей. Київ: НТУ, 233. Omarov D.M., Prokudin H.S. (2016). Pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti avtobusnykh pasazhyrskykh perevezen v mistsiakh konhlomeratsiiakh [Improving the productivity and quality of bus passenger traffic in conglomerates]. LXXII scientific conference of faculty, graduate students, students and employees of separate structural units of the university: abstracts. Kyiv: NTU, 233. [in Ukrainian].

Омаров Д.М. (2018). Підвищення продуктивності та якості міських автобусних перевезень: дис…канд. тех. наук: 05.22.01 / Національний транпортний університет. Київ, 221 с. Omarov D.M. (2018). Pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti miskykh avtobusnykh perevezen [Improving the productivity and quality of urban bus transport]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Omarov D. (2016). Improvement of the Methods for Determining Optimal Characteristics of Transportation Networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/3 (84), 54–61.

Вакуленко К.Є. (2009). Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського транспорту: автореф. Дис… канд. техн. Наук. Харків, 2009. 23 с.

Vakulenko K.Ie. (2009). Vybir avtotransportnoho zasobu na marshrutakh miskoho pasazhyrskoho transport [Choice of motor vehicle on urban passenger transport routes]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].

Куниця О.А. Продан В.В. (2013). Застосування різномарочного рухомого скдаду на маршрутах міського пасажирського транспорту. Вісті Автомобільно-дорожнього інституту, 2 (17), С. 5-9. Kunytsia O.A. Prodan V.V. (2013). Zastosuvannia riznomarochnoho rukhomoho skdadu na marshrutakh miskoho pasazhyrskoho transport [Application of multi-brand rolling stock on the routes of urban passenger transport]. News of the Automobile and Road Institute, 2 (17), S. 5-9. [in Ukrainian].

Башинська І.О., Філліпов В.Ю. (2017). Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту. Економіка, фінанси, право, 7/1, 35 – 37. Bashynska I.O., Fillipov V.Iu. (2017). Problemy ta shliakhy udoskonalennia funktsionuvannia miskoho pasazhyrskoho transport [Problems and ways to improve the functioning of urban passenger transport]. Economics, Finance, Law, 7/1, 35 – 37. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Шевченко, І., Дмитрієв, І., & Дмитрієва, О. (2022). Дослідження впливу конструкційних характеристик на продуктивність міських автобусів великого класу. Автомобільний транспорт, (50), 51–58. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ