Визначення можливості буксування ведучих коліс автомобіля

Автор(и)

  • Сергій Шуклінов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3157-3069
  • Анатолій Ужва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2083-4937
  • Микола Альокса Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0568-4419
  • Олег Ткачов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2360-6916
  • Мирон Магац Львівський національний аграрний університет, 80381, Україна, м. Дубляни, вул. В. Великого 1, Жовковського р-ну, Львівської обл., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5339-139X

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.05

Ключові слова:

автомобіль, рівняння руху, динамічний фактор, динамічний фактор за зчепленням, прискорення, повна сила тяги, коефіцієнт зчеплення, обертові маси

Анотація

Проблема. Недоліком існуючих залежностей визначення можливості буксування ведучих коліс автомобіля при максимальному використанні потужності двигуна і показників взаємодії ведучих коліс з опорною поверхнею є те, що вони є коректними тільки якщо рух автомобіля є сталим. Цей недолік обумовлений тим що при виводі рівняння руху автомобіля прийнята умовність, що на ведучих колесах діє повна сила тяги, тобто без врахування втрат енергії на збільшення кінетичної енергії обертових мас двигуна, трансмісії, ведучих коліс. При цьому вказані втрати енергії компенсуються умовним збільшенням інертності маси автомобіля, що рухається поступово. Таке припущення цілком коректно для визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля не тільки при сталому русі, але і при прискореному. Але при визначенні можливості буксування ведучих коліс при розгоні автомобіля прийняте припущення не коректно так, як на ведучих колесах діє не повна сила тяги, а сила, яка зменшена відповідно втратам енергії на збільшення кінетичної енергії обертових мас двигуна, трансмісії, ведучих коліс. Щоб усунути зазначений недолік необхідно враховувати зменшення сили тяги на ведучих колесах при прискоренні автомобіля . Мета. Мета роботи - подальший розвиток теорії автомобіля шляхом удосконалення залежностей, які дозволяють визначати умови можливості буксування ведучих коліс автомобіля при його прискоренні та режими його руху. Методологія. Підходи, прийняті в роботі для досягнення цієї мети базуються на законах фізики, теоретичної механіки і положеннях теорії автомобіля. Результати. Удосконалено аналітичні залежності для визначення умов можливості буксування ведучих коліс автомобіля при його прискоренні та режими його руху. Отримано залежності для визначення діапазону буксування ведучих коліс від швидкості руху при розгоні автомобіля. При теоретичному дослідженні процесу руху автомобіля встановлено, що розроблені залежності дозволяють визначити характер руху автомобіля і можливість буксування ведучих коліс як при розгоні, так і при сталому русі. Оригінальність. Отримані залежності для визначення можливості буксування ведучих коліс при розгоні автомобіля дозволили уточнити уявлення про характер руху автомобіля і можливість буксування ведучих коліс як при розгоні, так і при сталому русі. Практичне значення. Отримані залежності можуть бути використані при проектуванні нових і при удосконаленні спортивних автомобілів типу дрегстер, та для аналізу динаміки руху автомобіля при його розгоні з повної подачею палива та визначення характеру взаємодії ведучих коліс з опорної поверхнею в залежності від швидкості руху.

Біографії авторів

Сергій Шуклінов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., професор, професор кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Анатолій Ужва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Микола Альокса, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

к.т.н., професор кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Олег Ткачов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Мирон Магац, Львівський національний аграрний університет, 80381, Україна, м. Дубляни, вул. В. Великого 1, Жовковського р-ну, Львівської обл.

к.т.н., доцент кафедри автомобілв та тракторів

Посилання

Волков В.П. (2003). Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навч. посібник. Харків: ХНАДУ. Volkov, V. (2003). Teoriia ekspuatatsiinykh vlastyvostei avtomobilia:navchalnyi posibnyk [The Theory of Operational Characteristics of a Car: Tutorial]. Kharkiv: Kharkiv National Automobile and Highway University [in Ukrainian].

Гришкевич А.И. (1986). Автомобили. Теория. Мн.: Выш. шк. Hryshkevich, A. (1986). Avtomobili. Teoriia. [Automobiles. Theory]. Minsk: Higher School [in Russian].

Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. (1989). Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». М.: Машиностроение. Litvinov, A., Farobin, Ya. (1989). Avtomobil: Teoriiia ekspuatatsyonnykh sviistv: Uchebnik dlia vuzov po spetsyalnosti "Avtomobili i avtomobilniie khoziaistvo" [Automobile: Theory of Operational Characteristics: Textbook for universities on the specialty "Automobiles and Automobile Industry"]. M.: Machine Building [in Russian].

Вахламов В.К. (2006). Автомобили: Эксплуатационные свойства. М.: Издательский центр «Академия». Vakhlamov, V. (2006). Avtomobili: ekspuatatsyonnyie svoistva [Automobiles: Operational Characteristics]. M.: Academy [in Russian].

Бекман В.В. (1967). Гоночные автомобили. Ленинград: Машиностроение. Bekman, V. (1967). Honochnyir avtomobili [Racing cars]. Leningrad: Machine Building. [in Russian].

Вонг Дж. (1982). Теория наземных транспортных средств: [пер. с английского А.И. Аксенова]. М.: Машиностроение. Wong, J. (1982). Teoriia nazemnykh transportnykh sredstv [Theory of Ground Vehicles] [translated from English by A. Aksenov]. M.: Machine Building [in Russian].

Mitschke, Manfred (1982). Dynamik der Kraftfahrzeuge. Zweite Auflage (in German). Band A. Antrieb und Bremsung. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Филькин Н.М., Шаихов Р.Ф., Буянов И.П. (2016). Теория транспортных и транспортно-технологических машин: Учеб. по-собие. Пермь: ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Filkin, N., Shaikhov, R., Buianov, I. (2016). Teoriia transportnykh I transportno-tekhnolohicheskikh mashyn: uchebnoie posobiie [Theory of Transport and Transport and Technological Machines: Textbook]. Perm: Perm State Agricultural Academy [in Russian].

Тарасик В. П. (2006). Теория движения автомобиля: учебник для вузов. СПб.: БХВ-Петербург. Tarasyk, V. (2006). Teoriia dvizheniia avtomobilia: uchebnik dlia vuzov [Theory of Car Motion: a textbook for universities]. St. Petersburg: BHV-Petersburg [in Russian].

Смирнов Г.А. (1990). Теория колесных машин: Учеб. для студен. машиностроит. спец. Вузов. 2-е изд., доп. и перераб. Машиностроение. Smirnov, H. (1990). Teoriia kolestnykh mashyn: uchebnik dlia studentov mashynostroitelnykh spetsyalnostei [Theory of Wheeled Machines: Textbook for students of mechanical engineer specialties of establishments of higher education]. 2nd edition, added and redone. Mechanical Engineering [in Russian].

Jazar, R. (2008). Vehicle Dynamics: Theory and Application. NY: Springer.

Shuklinov, S., Uzhva, A., Lysenko, M., Tyshchenko, A., Novikova, Ye. (2021). Maximum Automobile Acceleration. Kharkiv Automobile Transport, Vol. 48, 13. 22 p.

Большанина М.А. (1959. )Сила инерции. Томск: изд. Томского университета. Bolshanina, M. (1959.) The Force of Inertia. Tomsk: Tomsk University [in Russian].

Солтус А.П. (2010). Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник для ВНЗ. К.: Арістей. Soltus, A. (2010). Teoriia ekspluatatsiinykh vlastuvostei avtomobolia: navchalnyi posobnyk dlia VNZ [Theory of Operational Characteristics of a Car: Tutorial for Establishments of Higher Education]. K.: Aristei.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Як цитувати

Шуклінов, С., Ужва, А., Альокса, М., Ткачов, О., & Магац, М. (2022). Визначення можливості буксування ведучих коліс автомобіля . Автомобільний транспорт, (50), 40–50. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2022.50.0.05

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ