Щодо питання використання витратних функцій при моделюванні пневматичних ланок типу «дросель – ємкість»

Автор(и)

  • Дмитро Леонтьєв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4255-6317
  • Євген Савченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5898-7694
  • Антон Гармаш Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3812-6181
  • Олександр Сухомлин Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2275-6891
  • Данило Cінельнік Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7111-1881

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.05

Ключові слова:

витратна функція, функція витрати, пневматичний привід, гальмова система, система пневматичного підресорювання

Анотація

Проблема. Під час дослідження робочих процесів, які відбуваються в пневматичних або електропневматичних приводах гальмових систем або систем пневматичного підресорювання кузова колісного транспортного засобу, дослідники використовують різні витратні функції на основі яких роблять наукові висновки й отримують наукові результати, при цьому не замислюючись над тим, чи достовірні залежності вони використовують в своїх дослідженнях. Вибір витратної функції, для дослідників, є актуальним науковим завданням, яке повинно мати наукове обґрунтування і не повинно мати формалізований характер. Мета. Метою дослідження є порівняння витратних функцій для визначення характеру їх впливу на динамічні процеси, що відбуваються під час наповнення або спорожнення ДЄ-ланок пневматичного приводу. Методологія. Прийняті в роботі підходи до вирішення поставленої мети базуються на аналізі результатів імітаційного моделювання робочих процесів в пневматичних приводах. Результати. Співставлення результатів дослідження отриманих в даній роботі один до одного, а також до результатів отриманих в наслідок експериментальних досліджень дозволили встановити особливості перебігу робочих процесів в ланках привода при використанні різних витратних функцій. Встановлено, що в залежності від вибору витратної функції, при однакових початкових умов імітаційного моделювання, результати дослідження можуть відрізнятися до 40%, що може вплинути на висновки, зроблені науковцями, при аналізі отриманих результатів імітаційного моделювання. Оригінальність. Використання універсальної основи імітаційного моделювання, що базується на різних витратних функціях, дозволив встановити, що можна запропонувати нові функції, що краще описують робочий процес в пневматичному приводі аніж відомі. Порівняння результатів імітаційного моделювання між собою дозволив визначити динамічність функцій та їх вплив на перебіг робочих процесів в ланках пневматичного привода. Практичне значення. Отримані результати можуть бути рекомендовані в практиках імітаційного моделювання робочих процесів в пневматичних або електропневматичних приводів гальмових системи та систем пневматичного підресорювання кузова колісних транспортних засобів.

Біографії авторів

Дмитро Леонтьєв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

д.т.н., проф., професор кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Євген Савченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

асистент кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула,

Антон Гармаш, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант, асистент кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Олександр Сухомлин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Данило Cінельнік, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

аспірант кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Посилання

Герц, Е. В., & Крейнин, Г. В. (1964). Динамика пневматических приводов машин-автоматов. Машиностроение. Gerc, E.V., & Krejnin, G.V. (1964) Dinamika pnevmaticheskih privodov mashin-avtomatov [Dynamics of pneumatic circuit of automatic machines]. Mashinostroenie. [in Russian].

Герц, Е. В., & Крейнин, Г. В. (1975). Расчет пневмоприводов, Справочное пособие. Машиностроение. Gerc, E.V., & Krejnin, G.V. (1975) Raschet pnevmoprivodov, Spravochnoe posobie [Calculation of pneumatic circuit. Reference manual]. Mashinostroenie. [in Russian].

Метлюк, Н. Ф., & Автушко, В. П. (1980). Динамика пневматических и гидравлических приводов автомобилей. Машиностроение. Metlyuk, N.F., & Avtushko, V.P. (1980) Dinamika pnevmaticheskih i gidravlicheskih privodov avtomobilej [Dynamics of pneumatic and hydraulic circuit of vehicles]. Mashinostroenie. [in Russian].

Метлюк, Н. Ф., & Автушко, В. П. (1975). Динамический расчет простейшей цепи пневматических приводов. Автомобильный Транспорт и Дороги, 2, 62-69. Metlyuk, N. F., Avtushko, V. P. (1975). Dinamicheskij raschet prostejshej cepi pnevmaticheskih privodov [Dynamic calculation of the simplest pneumatic circuit]. Avtomobil'nyj Transport i Dorogi, 2, 62-69. [in Russian].

Туренко, А. Н., Клименко, В. И., Рыжих, Л. А., & Леонтьев, Д. Н. (2012). Основы создания и исследования электронно-пневматического тормозного управления транспортных средств (Монография). ХНАДУ. Turenko, A. N., Klimenko, V. I., Ryizhih, L. A. & Leontiev, D.N. (2012). Osnovyi sozdaniya i issledovaniya elektronno-pnevmaticheskogo tormoznogo upravleniya transportnyih sredstv [Fundamentals of creation and research of electro-pneumatic brake control of vehicles] (Monografiya). HNADU. [in Russian].

Леонтьев, Д. Н. (2011). Системный подход к созданию автоматизированного тормозного управления транспортных средств категорий М3 и N3. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Leontev, D. N. (2011). Sistemnyiy podhod k sozdaniyu avtomatizirovannogo tormoznogo upravleniya trans-portnyih sredstv kategoriy M3 i N3 [A systematic approach to the creation of an automated brake control for vehicles of categories M3 and N3]. Harkovskiy natsionalnyiy avtomobilno-dorozhnyiy universitet. [in Russian].

Михалевич, М. Г. (2009). Вдосконалення електропневматичних апаратів гальмівного приводу автотранспортних засобів. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Mykhalevych, M.H. (2009) Vdoskonalennia elektropnevmatychnykh aparativ halmivnoho pryvodu avtotransportnykh zasobiv [Improvement of electro-pneumatic devices of brake drive of motor vehicles]. [in Ukrainian].

Sanville, F. (1971). A new method of specifying the flow capacity of pneumatic fluid power valves (Pneumatic fluid power valve flow rate derivation in terms of flow passage effective area and critical pressure ratio). In Fluid Power Symposium, 2 Nd, University of Surrey, Guildford, Surrey, England., 17(195), 120–126.

Леонтьєв, Д. М. (2021). Теоретичні основи гальмування багатовісних транспортних засобів з електропневматичною гальмовою системою. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Leontіev, D. M. (2021). Teoretychni osnovy halmuvannia bahatovisnykh transportnykh zasobiv z elektropnevmatychnoiu halmovoiu systemoiu [Theoretical basics of braking of multi-axle vehicles with an electropneumatic braking system]. Harkovskiy natsionalnyiy avtomobilno-dorozhnyiy universitet. [in Ukraian].

ISO 6358-1:2013/Amd 1:2020—Pneumatic fluid power—Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids—Part 1: General rules and test methods for steady-state flow—Amendment 1: Effective conductance. (n.d.). ITeh Standards Store.

Идельчик, И. Е. (1992). Справочник по гидравлическим сопротивлениям. Машиностроение. Idel’chik, I. E. (1992). Spravochnik po gidravli-cheskim soprotivleniyam. [Handbook of hydraulic resistances]. Mashinostroenie. [in Russian].

Туренко, А., Богомолов, В., Клименко, В., & Крамской, А. (2004). Математическое моделирование динамического процесса наполнения типовых звеньев пневматического привода автотранспортных средств. Автошляховик, 5, 34-59. Turenko, A., Bogomolov, V., Klimenko, V., Kramskoj, A. (2004). Matematicheskoe modelirovanie dinamicheskogo processa napolneniya tipovyh zven'ev pnevmati-cheskogo privoda avtotransportnyh sredstv [Mathematical modeling of the dynamic process of filling standard nodes of the pneumatic circuit of motor vehicles]. Avtoshlyahovik, 5, 34-59. [In Russian].

Тімонін, В. О., Савчук, А. Д., Губарьков, С. С., & Леонтьєв, Д. М. (2019). Оцінка ефективності гальмування чотиривісного транспортного засобу в разі виходу з ладу одного з контурів його робочої гальмової системи. Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології, 16, 26-34. Timonin, V. O., Savchuk, A. D., Hubarkov, S. S., Leontiev, D. M. (2019). Otsinka efektyvnosti halmuvannia chotyryvisnoho trans-portnoho zasobu v razi vykhodu z ladu odnoho z konturiv yoho robochoi halmovoi systemy [Evaluation of the braking efficiency of a four-axle vehicle in the event of failure of one of the circuits of its service brake system]. Avtomobil i Elektronika. Suchasni Tekhnolohii, 16, 26-34 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30977/VEIT.2019.16.0.26

Туренко, А. Н., Богомолов, В. А., & Леонтьев, Д. Н. (2016). Способ определения замедления многоосного автомобиля на основе реализуемых сцеплений его колёс и расположения координаты центра масс. Вестник Харьковского Национального Автомобильно-Дорожного Университета, 75, 13-17. Turenko, A. N., Bogomolov, V. A., Leontiev, D. N. (2016). Sposob opredeleniya zamedleniya mnogoosnogo avtomobilya na osnove realizuemyih stsepleniy ego kolYos i raspolozheniya koordinatyi tsentra mass [A method for determining the deceleration of a multi-axle vehicle based on the realized clutches of its wheels and the location of the coordinates of the center of mass]. Vestnik Harkovskogo Natsionalnogo Avtomobilno-Dorozhnogo Universiteta 75, 13-17. [in Russian].

Leontiev, D. N., Nikitchenko, I. N., Ryzhyh, L. A., Lomaka, S. I., Voronkov, O. I., Hritsuk, I. V., Pylshchyk, S. V., & Kuripka, O. V. (2019). About application the tyre-road adhesion determination of a vehicle equipped with an automated system of brake proportioning. Science & Technique, 5, 401–408. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-5-401-408

Bogomolov, V. O., Klimenko, V. I., Leontiev, D. M., Kuripka, O. V., Frolov, A. A., & Don, E. Y. (2021). Features of adaptive brake control of the secondary brake system of a multi-axle vehicle. Automobile Transport, 48, 27–37. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.27

Bogomolov, V. O., Klimenko, V. I., Leontiev, D. M., Frolov, A. A., Suhomlin, O. S., & Kuripka, O. V. (2021). Features of braking of multi-axle vehicles depending on the layout of their axles. Automobile Transport, 49, 23–35. https://doi.org/10.30977/AT.2019-8342.2021.49.0.04

Leontiev, D., Klimenko, V., Mykhalevych, M., Don, Y., & Frolov, A. (2019). Simulation of Working Process of the Electronic Brake System of the Heavy Vehicle. International Scientific-Practical Conference, 1019, 50–61. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_6

Герц, Е. В., & Крейнин, Г. В. (1960). Теория и расчет силовых пневматических устройств. Издательство Академии Наук СССР. Gerc, E. V., & Krejnin, G. V. (1960). Teoriya i raschet silovyh pnevmaticheskih ustrojstv. [Theory and calculation of power pneumatic devices] Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft. (2015). Тормозные камеры BPW для осей с дисковыми и барабанными тормозами. Технические характеристики. BPW. BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft. (2015). Tormoz-nye kamery BPW dlya osej s diskovymi i barabannymi tormozami. Tekhnicheskie harakteristiki [BPW brake chambers for axles with disc and drum brakes. Specifications]. BPW [in Russian].

Firestone Inc. (2007). Engineering Manual & Design Guide. METRIC. Firestone Industrial Products Company.

Туренко, А. Н., Богомолов, В. А., & Клименко, В. И. (1990). Функциональный расчет тормозной системы автомобиля с барабанными тормозами. УМК ВО. Turenko, A. N., Bogomolov, V.A., & Klimenko, V. I. (1990). Funkcional’nyj raschet tormoznoj sistemy avtomobilya s barabannymi tormozami [Functional calculation of the brake system of a car with drum brakes]. [In Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Леонтьєв, Д. ., Савченко, Є., Гармаш, А. ., Сухомлин, О. ., & Cінельнік Д. . (2022). Щодо питання використання витратних функцій при моделюванні пневматичних ланок типу «дросель – ємкість». Автомобільний транспорт, (51), 43–57. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.05

Номер

Розділ

АВТОТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ