Моделювання ризику при розробленні плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту

Автор(и)

  • Інна Шевченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0758-9244
  • Ілля Дмитрієв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8693-3706
  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-9314-350X

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.10

Ключові слова:

моделювання ризику, підприємства вантажного автомобільного транспорту, план розвитку, оптимальний ризик, ринковий попит

Анотація

Проблема. Останні роки спостерігається досить стабільна тенденція переорієнтації ринку вантажних перевезень в Україні з переважного використання залізничного транспорту на віддання клієнтами переваги автомобільному транспорту для переміщення вантажів. Спираючись на вказану тенденцію та перспективу її збереження з огляду на безперечні маневрені переваги автомобільного транспорту в умовах військового стану, отримують актуальність дослідження проблемних питань розвитку вантажних підприємств автомобільного транспорту, серед яких чільне місце посідає моделювання ризику їх операційної діяльності. Мета. Метою наукової роботи є дослідження методико-прикладних аспектів моделювання ризику при розробленні плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту. Методологія. В роботі для дослідження методико-прикладних аспектів моделювання ризику при розробленні плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту використано метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод спостереження, порівняльний аналіз, метод факторного аналізу, метод імітаційного моделювання, експериментальний метод. Результати Представлена в дослідженні ризик-модель дозволяє ідентифікувати оптимальний рівень ризику при розробленні плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту за варіантами ключового індикатору обсягу перевезення вантажів (у тому числі і за фінансовими показниками). Оригінальність. У процесі моделювання за один цикл можна отримати до 24-х різноманітних варіантів значень оптимального рівня ризику реалізації плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту з огляду на диференціацію параметрів ризик-моделі, зокрема таких як шість варіантів відстані перевезення вантажів та чотири класи вантажу. Практичне значення. У процесі моделювання за один цикл можна отримати до 24-х різноманітних варіантів значень оптимального рівня ризику реалізації плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту з огляду на диференціацію параметрів ризик-моделі, зокрема таких як шість варіантів відстані перевезення вантажів та чотири класи вантажу.

Біографії авторів

Інна Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.е.н., доцент, декан факультету управління та бізнесу

Ілля Дмитрієв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України

Оксана Дмитрієва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Транспортна система світу. URL: https://geografiamozil2.jimdofree.com/головна/транспортна-система-світу Transportna systema svitu [The transport system of the world]. URL: https://geografiamozil2. jimdofree.com/головна/ транспортна-система-світу [in Ukrainian].

Шевченко І.Ю. (2015) Місце автомобільного транспорту в транспортному комплексі України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ХНАДУ. Х.: ФОП Крамаренко Ю.М., С. 105-106. Shevchenko I.Iu. (2015) Mistse avtomobilnoho transportu v transportnomu kompleksi Ukrainy [The place of road transport in the transport complex of Ukraine]. Problems and prospects of entrepreneurship development: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference dedicated to the 85th anniversary of KhNADU. Kh.: FOP Kramarenko Yu.M., 105-106. [in Ukrainian]

Буковський А. (2022) «Європейський зелений курс» та залізниця: як зробити ринок вантажних перевезень України більш «зеленим». URL: https://brdo.com.ua/analytics/21368/ Bukovskyi A. (2022) «Ievropeiskyi zelenyi kurs» ta zaliznytsia: yak zrobyty rynok vantazhnykh perevezen Ukrainy bilsh «zelenym» [“European Green Course” and the railway: how to make the cargo transport market of Ukraine more “green”]. URL: https://brdo.com.ua/analytics/21368/ [in Ukrainian].

Дорош А.С., Демченко Є.Б., Маркуль Р.В., Бердичевская Т.М. (2020) Аналіз ризиків при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Транспортні системи та технології перевезень. (20), 12-19. Dorosh A.S., Demchenko Ye.B., Markul R.V., Berdychevskaia T.M. (2020) Analiz ryzykiv pry zdiisnenni mizhnarodnykh avtomobilnykh perevezen vantazhiv [Analysis of risks in the implementation of international road transportation of goods]. Transport systems and transport technologies. (20), 12-19. [in Ukrainian].

Дорош А. С., Демченко Є.Б. (2019) Транспортні ризики при виконанні автомобільних вантажних перевезень. Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: матеріали 79 Міжнародної науково-практичної конференції. Д.: ДНУЗТ, 445-446. Dorosh A. S., Demchenko Ye.B. (2019) Transportni ryzyky pry vykonanni avtomobilnykh vantazhnykh perevezen [Transport risks when carrying out road freight transport]. Problems and prospects of railway transport development: materials of the 79th International Scientific and Practical Conference. D.: DNUZT, 445-446. [in Ukrainian].

Тарануха О.М. (2010) Формування механізму управління ризиком на автотранспортному підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету Формування механізму управління ризиком на автотранспортному підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. (2)-3,.31-35. Taranukha O.M. (2010) Formuvannia mekhanizmu upravlinnia ryzykom na avtotransportnomu pidpryiemstvi [Formation of the risk management mechanism at the motor transport enterprise]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. (2)-3, 31-35. [in Ukrainian].

Ткаченко І. О. (2017) Ризики у транспортних процесах: навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Tkachenko I. O. (2017). Ryzyky u transportnykh protsesakh [Risks in transport processes]. Textbook. Kharkiv: XNUMX named after O. M. Beketova. [in Ukrainian].

Dmytriiev І.А., Shevchenko I.Yu., Dmytriieva O.I. & Maltseva V.V. (2019) Methodical tools for the forecasting the economic risks of the automotive enterprises in the conditions оf the state stimulation of the internal demand for the automobiles. Financial and credit activity-problems of theory and practice. 2(19), 279-286. [in English].

Іванілов О.С., Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю. (2017) Економіка підприємств автомобільного транспорту: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Х.: ФОП Бровін О.В. Ivanilov O.S., Dmytriiev I.A., Shevchenko I.Iu. (2017). Ekonomika pidpryiemstv avtomobilnoho transportu [Economics of road transport enterprises]. Textbook. Kh.: FOP Brovin O.V. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Шевченко, І., Дмитрієв, І., & Дмитрієва, О. (2022). Моделювання ризику при розробленні плану розвитку вантажного підприємства автомобільного транспорту. Автомобільний транспорт, (51), 96–101. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.10

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ