Електромобілі та енергозберігаючі технології – магістерська освітня програма за Еразмус проєктом Cybphys

Автор(и)

  • Андрій Гнатов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0932-8849
  • Щасяна Аргун Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6098-8661

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.09

Ключові слова:

енергоефективні технології, магістерська програма, освітня програма, енергозберігаючі технології, грантовий проект, електротехніка та електромеханіка, якість вищої освіти, стейкхолдер

Анотація

Problem. Якість вищої освіти досягається дотриманням умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та міжнародним стандартам, а також потребам стейкхолдерів і суспільства. Очевидно, що, вимоги, рекомендації та думки стейкхолдерів відіграють одну з основних ролей в процесі забезпечення якості вищої освіти. Тут, слід зазначити, що без забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти неможливо отримати акредитацію освітньої програми (ОП) за відповідною спеціальністю. Goal. Отримання зворотного зв’язку від роботодавців та представників академічної спільноти, які мають досвід роботи та викладання за 141 спеціальністю «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка» для  покращення якості освіти за  ОП магістрів «Електромобілі та енергозберігаючі технології». Methodology. Метод анкетування, що полягає в отриманні інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань. Методи обробки інформації, та синтез метод – вивчення об'єкта в його цілісності, в єдності і взаємного зв'язку його частин. Results. Проведено аналітичний огляд рішень, щодо ОП та публікацій стосовно впровадженню в навчальний процес інноваційних методів навчання та методів дотримання якості освітнього процесу. В ряд освітніх компонентів буде розширено перелік літератури за рахунок технічної документації автовиробників та посилань на сучасні дослідження іноземних авторів. Запропоновано вдосконалення існуючих та розробка нових лабораторних та практичних робіт на сучасному обладнанні, що придбано за рахунок проєкту «CybPhys» та на обладнанні зацікавлених роботодавців. Запропоновано розширити практичну складову освітніх компонентів ОП, що відносяться до циклу дисциплін професійної підготовки. До циклу дисциплін вільного вибору здобувача (розділ професійної підготовки), запропоновано додати тему «Альтернативні джерела живлення». Originality. Запропоновано проводити практичні та лабораторні заняття та виконувати дослідження за темою дипломної роботи безпосередньо на виробництві та в умовах повсякденної роботи станцій технічного обслуговування та сервісу автомобілів. Practical value. За результатами отриманого зворотного зв’язку від стейкхолдерів будуть внесені відповідні зміни до курсів, які покращать якість навчання та зроблять магістерську ОП «Електромобілі та енергозберігаючі технології» ще більш нагальною та актуальною для ринку праці у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, зокрема, що стосується галузі електромобілів та енергозберігаючих технологій.

Біографії авторів

Андрій Гнатов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

д.т.н., професор, завідувач кафедри автомобільної електроніки

Щасяна Аргун, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.т.н., професор кафедри автомобільної електроніки

Посилання

Про вищу освіту. (2022). Офіційний вебпортал парламенту України. Retrieved November 23, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18. Pro vyshchu osvitu. [About higher education.] (2022). Офіційний вебпортал парламенту України. Retrieved November 23, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18 [in Ukrainian]

Hnatov, A., Arhun, Shch., & Ulyanets, O. (2018). ESTeT-new innovative specialty for Master students. Автомобильный Транспорт, 42, 103–110.

Мигаль, В. Д., Аргун, Щ. В., Гнатов, А. В., & Жарко, Ю. Г. (2020). Постановка задачі і викладання результатів наукових досліджень в дисертаційних роботах з технічних наук. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 18, 6–16. Myhal, V. D., Arhun, Shch. V., Hnatov, A. V., & Zharko, Yu. H. (2020). Postanovka zadachi i vykladannia rezultativ naukovykh doslidzhen v dysertatsiinykh robotakh z tekhnichnykh nauk. [Setting the problem and teaching the results of scientific research in dissertation works on technical sciences] Avtomobil i elektronika. Suchasni tekhnolohii, 18, 6–16. [in Ukrainian]

Аргун, Щ., Гнатов, А., & Гнатова, Г. (2020). Проблеми, що виникли в ЗВО у зв’язку з COVID-19 на прикладі магістерської програми подвійних дипломів. Автомобiльний транспорт. 47, 51–57. Arhun, Shch., Hnatov, A., & Hnatova, H. (2020). Problemy, shcho vynykly v ZVO u zviazku z COVID-19 na prykladi mahisterskoi prohramy podviinykh dyplomiv. [Problems that arose in higher education institutions in connection with COVID-19 on the example of the master's program of double degrees] Avtomobilnyi transport. 47, 51–57. [in Ukrainian]

Arhun, S., Hnatov, A., Hnatova, H., Patlins, A., & Kunicina, N. (2020). Problems that have arisen in universities in connection with COVID-19 on the example of the Double Degree Master’s Program “Electric Vehicles and Energy-Saving Technologies.” https://doi.org/10.1109/RTUCON51174.2020.9316601

Hnatov, A., Arhun, S., Hnatova, H., Bagach, R., Patlins, A., & Zabasta, A. (2021). Implementation of the double degree master’s program on the example of the Erasmus project CybPhys. 1–6. https://doi.org/10.1109/RTUCON53541.2021.9711716

Грицюк, Л. К., & Лякішева, А. В. (2014). Реалізація програм" подвійний диплом" як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до спільного європейського простору вищої освіти. Вища школа науково-практичне видання. 5. 87-95. Hrytsiuk, L. K., & Liakisheva, A. V. (2014). Realizatsiia prohram" podviinyi dyplom" yak sposib vkhodzhennia vitchyznianykh VNZ do spilnoho yevropeiskoho prostoru vyshchoi osvity. [Implementation of "double degree" programs as a way for domestic universities to enter the common European space of higher education] Vyshcha shkola naukovo-praktychne vydannia. 5. 87-95. [in Ukrainian]

Мороз, В. М., Садковий, В. П., Бабаєв, В. М., & Мороз, С. А. (2018). Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти. Інформаційні Технології і Засоби Навчання, 68(6), 235–250. Moroz, V. M., Sadkovyi, V. P., Babaiev, V. M., & Moroz, S. A. (2018). Onlain opytuvannia studentiv u systemi zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. [Online survey of students in the quality assurance system of higher education.] Informatsiini Tekhnolohii i Zasoby Navchannia, 68(6), 235–250. [in Ukrainian]

Захарова, О. В., & Грузд, А. В. (2017). Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації. Наукові Праці Кіровоградського Національного Технічного Університету, 32, 113–122. Zakharova, O. V., & Hruzd, A. V. (2017). Pidvyshchennia yakosti posluh vyshchoi osvity za dopomohoiu heimifikatsii. [Improving the quality of higher education services with the help of gamification.] Naukovi Pratsi Kirovohradskoho Natsionalnoho Tekhnichnoho Universytetu, 32, 113–122. [in Ukrainian]

Дмитренко, Г. А., Мудра, С. В., & Спіцина, А. Є. (2016). Дворівнева модель підвищення якості вищої освіти в Україні. Актуальні Проблеми Педагогіки, Психології Та Професійної Освіти, 1, 10–16. Dmytrenko, H. A., Mudra, S. V., & Spitsyna, A. Ye. (2016). Dvorivneva model pidvyshchennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini. [A two-level model of improving the quality of higher education in Ukraine.] Aktualni Problemy Pedahohiky, Psykholohii Ta Profesiinoi Osvity, 1, 10–16. [in Ukrainian]

Dill, D. D. (2000). Capacity building as an instrument of institutional reform: Improving the quality of higher education through academic audits in the UK, New Zealand, Sweden, and Hong Kong. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2(2), 211–234.

Hammonds, F., Mariano, G. J., Ammons, G., & Chambers, S. (2017). Student evaluations of teaching: Improving teaching quality in higher education. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 21(1), 26–33.

Kettunen, J. (2015). Stakeholder relationships in higher education. Tertiary Education and Management, 21(1), 56–65.

Vardanyan, N. (2017). Education Quality Assessment from the Perspective of Stakeholders on the Example of Armenian Higher Education Institutions. Business Ethics and Leadership, 1(3), 93–97. https://doi.org/10.21272/bel.1(3).93-97.2017

Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems | Riga Technical University (World). (n.d.). Https://Www.Rtu.Lv. Retrieved November 23, 2022, from https://www.rtu.lv/en/university/rtu-projects/open?project_number=4180

Zabasta, A., Peuteman, J., Kunicina, N., Kazymyr, V., Hvesenya, S., Hnatov, A., Paliyeva, T., & Ribickis, L. (2020). Research on cross-domain study curricula in cyber-physical systems: A case study of Belarusian and Ukrainian Universities. Education Sciences, 10(10), 282.

Звіти. Опитування стейкхолдерів. (2022). ХНАДУ. Retrieved November 23, 2022. Zvity. Opytuvannia steikkholderiv. [Reports. Stakeholder survey.] (2022). KhNADU. Retrieved November 23, 2022, from https://www.khadi.kharkov.ua/erasmus/ka-2/rozvitok-praktichno-orijentovanoji-studentskoji-osviti-v-oblasti-modeljuvannja-kiber-fizichnikh-sistem-cybphys/zviti/ [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Як цитувати

Гнатов, А., & Аргун, Щ. (2022). Електромобілі та енергозберігаючі технології – магістерська освітня програма за Еразмус проєктом Cybphys. Автомобільний транспорт, (51), 85–95. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2022.51.0.09

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ