Оцінка впливу пріоритетного руху міського громадського пасажирського транспорту на якість обслуговування пасажирів

Автор(и)

  • Володимир Олексійович Вдовиченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2746-8175
  • Ігор Євгенович Іванов ПРАТ «Запоріжавтотранс», 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 30, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0336-6513
  • Сергій Юрійович Підлубний Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4840-7363
  • Микита Костянтинович Васильєв Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2224-3682

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.06

Ключові слова:

міський громадський пасажирський транспорт, якість транспортного обслуговування, пріоритетний рух

Анотація

Проблема. В статті представлений погляд на розв’язання проблеми формування управлінських заходів з підвищення якості транспортного обслуговування населення через обґрунтування доцільності впровадження пріоритетного руху міського громадського пасажирського транспорту по відношенню до оцінки сприйняття пасажирами фактичного часу пересування по маршруту. Мета. Метою роботи є встановлення характеристичного зв’язку між параметрами руху маршрутних транспортних засобів в умовах пріоритету міського громадського пасажирського транспорту та часовими показниками оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів. Методика. Методологічною основою для встановлення зв’язку між параметрами руху в умовах пріоритету міського громадського пасажирського транспорту та часовими показниками оцінки якості транспортного обслуговування є сукупність розроблених аналітичних моделей, що описують процес формування пасажирообміну зупинних пунктів та часові параметри руху транспортних засобів. Результати. На основі виділеної структури функціонального зв’язку об’єкта дослідження було встановлено, що суттєву роль на підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів відіграє впровадження пріоритету міського громадського пасажирського транспорту з організацією руху по спеціальних смугах та безперешкодного проїзду регульованих перехресть. Оригінальність. Оцінка якості транспортного обслуговування виконана на основі встановлення рівня відповідності фактичних витрат часу кожного пасажира на пересування з заздалегідь запланованим. Використання часу пересування, як базового показника оцінки обумовлено його провідною роллю у формуванні критеріїв якості та наявністю впливу на параметри, що визначають рівень транспортної пропозиції на маршруті. Практичне значення. Одержаний в ході моделювання розподіл пасажирів зупинних пунктів маршруту №24 «602 мкр. – ст. м. Академіка Павлова» (м. Харків, Україна) між рівнями сприйняття якості транспортного обслуговування показав, що для звичайних умов якісну та придатну оцінку отримують 8,9 % та 27,8 % пасажирів (разом 36,7 %), для пріоритету руху по ділянках – 32,3 % та 64 % (разом 96,3 %), при організації пріоритетного проїзду перехресть – 57,5 % та 40,4 % (разом 97,9 %). Одержані результати свідчать про доцільність провадження пріоритетного руху з позиції оцінки рівня підвищення якості обслуговування пасажирів.

Біографії авторів

Володимир Олексійович Вдовиченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.т.н., проф. каф. транспортних технологій

Ігор Євгенович Іванов , ПРАТ «Запоріжавтотранс», 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Покровська, 30

к.т.н., голова наглядової ради

Сергій Юрійович Підлубний , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

аспірант каф. транспортних технологій

Микита Костянтинович Васильєв , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

аспірант каф. транспортних технологій

Посилання

Вдовиченко, В.О. (2017) Методологічні основи формування системної ефективності громад-ського пасажирського транспорту в умовах сталого розвитку. Vdovychenko, V.O. (2017) Metodolohichni osnovy formuvannia systemnoi efektyvnosti hromadskoho pasazhyrskoho transportu v umovakh staloho rozvytku: monohrafiia. [Methodological foundations of the formation of system efficiency of public passenger transport in conditions of sustainable development: monograph]

Прокудін, Г.С., Кузьмич, В.П., & Коп’як, Н.В. (2020). Методика оцінки якості та ефективності транспортного обслуговування населення приміських зон. Транспортні сис-теми та технології перевезень, 19, 76-76. https://doi.org/10.15802/tstt2020/208701. Prokudin, H. S., Kuzmych, V.P., & Kopiak, N. V. (2020). Metodyka otsinky yakosti ta efektyvnosti transportnoho obsluhovuvannia naselennia prymiskykh zon [Evaluation methods of the quality and efficiency of suburban public transport services]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen, (19), 76-76.

Продащук, С. М., Шаповал, Г. В., Тоцька, О. В., Марченко, О. В., & Бєлан, Д. О. (2018) Впро-вадження інноваційних технологій в пасажир-ських перевезеннях. Збірник наукових праць Українського державного університету заліз-ничного транспорту, 178. 28-41. Prodashchuk, S. M., Shapoval, H. V., Totska, O. V., Marchenko, O. V., & Bielan, D. O. (2018) Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v pasazhyrskykh perevezenniakh. [Introduction of innovative technologies in passenger transporta-tion] Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu, 178. 28-41.

Dong, X., Zheng, S., & Kahn, M. E. (2020). The role of transportation speed in facilitating high skilled teamwork across cities. Journal of Urban Economics, 115, 103212. https://doi.org/10.1016/j.jue.2019.103212

Lee, J., & Miller, H.J. (2018) Measuring the im-pacts of new public transit services on space-time accessibility: An analysis of transit system rede-sign and new bus rapid transit in Columbus, Ohio, USA. Applied geography, 93. 47-63. https://doi.org/ 10.1016/j.apgeog.2018.02.012

Betancourt, R.M., Galvis, B., Rincón-Riveros, J.M., Rincón-Caro, M.A., Rodriguez-Valencia, A., & Sarmiento, O.L. (2019) Personal exposure to air pollutants in a Bus Rapid Transit System: Impact of fleet age and emission standard. Atmospheric Environment, 202, 117-127. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.01.026

Mulley, C., & Tsai, C.H. (2016) When and how much does new transport infrastructure add to property values? Evidence from the bus rapid transit system in Sydney, Australia. Transport Policy. 51. 15-23. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.01.011

Basak, B. (2019). Bus rapid transit (BRT) for cit-ies of Bangladesh: a study of identification of potential cities and developing policy frame-work. (Dissertation Masters of Urban and Re-gional Planning) Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka.

Zhang, M., & Yen, B. T. (2020). The impact of Bus Rapid Transit (BRT) on land and property values: A meta-analysis. Land Use Policy, 96, 104-126. https://doi.org/10.1016/j.landusepol. 2020.104684

Сахно, В.П., Поляков, В.М., Шарай, С.М., & Ященко, Д.М. (2020) До питання вибору ру-хомого складу в системі BRT. Технічна інже-нерія, 2(86), 24–33. https://doi.org/10.26642/ten-2020-2(86)-24-33. Sakhno, V.P., Poliakov, V.M., Sharai, S.M., & Yashchenko, D.M. (2020) Do pytannia vyboru rukhomoho skladu v systemi BRT [Revising the question of the choice of the rolling stock in the BRT system]. Tekhnichna in-zheneriia, 2(86), 24–33.

Вдовиченко, В.О. (2017) Оцінка доцільності пріоритетного руху міського громадського па-сажирського транспорту з позицій стабілізації часу прибуття в транспортно-пересадочний термінал. Наукові нотатки, 60, 75-79. Vdovychenko, V.O. (2017) Otsinka dotsilnosti priorytetnoho rukhu miskoho hromadskoho pasazhyrskoho transportu z pozytsii stabilizatsii chasu prybuttia v transportno-peresadochnyi terminal. [Structure of the evaluation of the effi-ciency of urban public passenger transport from the standpoint of sustainable development]. Naukovi notatky, 60, 75-79.

Seo, Y.U., Jang, H,. & Park, J.H. (2005) A Study on Setting-Up a Methodology and Criterion of Exclusive Bus Lane in Urban Area. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 339-341.

PIARC: priority for public transport and other high occupancy vehicles (HOV) on urban roads. Reference: 10.07. B Routes (1995). Roads spe-cial issue II-199, 51.

Біліченко, В.В., Цимбал, С.В., Крещенецький, В.Л.,, Лановий Р.С., & Шпирко, Д.А. (2018) За-стосування експресного режиму руху на місь-ких маршрутах пасажирських перевезень у великих і середніх містах. Наукові нотатки, 62, 40-43. Bilichenko, V.V., Tsymbal, S.V., Kreshchenetskyi, V.L.,, Lanovyi R.S., & Shpyrko, D.A. (2018) Zastosuvannia ekspresnoho rezhymu rukhu na miskykh marshrutakh pasazhyrskykh perevezen u velykykh i serednikh mistakh. [Тhe application of express mode of traffic on urban routes of passenger traffic in large and medium-sized cities] Naukovi notatky, 62, 40-43.

Таран, І.О., & Літвін, В.В. (2019) Методика розрахунку та оцінка ефективності комбінова-ного режиму руху на міському автобусному маршруті. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 85, 93-106. https://doi.org/ 10.30977/BUL.2219-5548.2019.85.0.93 Taran, I.O., & Litvin, V.V. (2019) Metodyka rozrakhunku ta otsinka efektyvnosti komb-novanoho rezhymu rukhu na miskomu avtobusnomu marshruti. [Methods to calculate and evaluate the effi-ciency of com-bined traffic mode in the context of urban bus routes]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu, 85, 93-106.

Литвин, В.В. (2021) Обґрунтування раціональ-них параметрів експресного режиму руху на міських автобусних маршрутах. (Дисертація канд. техн. наук. спец. 05.22.01). ХНУМГ, Хар-ків. Lytvyn, V.V. (2021) Obgruntuvannia ratsionalnykh parametriv ekspresnoho rezhymu rukhu na miskykh avtobusnykh marshrutakh. [Substantiation of rational parameters of express mode of transportation in terms of local bus routes] (Dysertatsiia kand. tekhn. nauk. spets. 05.22.01). KhNUMH, Kharkiv.

Sam, E. F., Hamidu, O., & Daniels, S. (2018). SERVQUAL analysis of public bus transport ser-vices in Kumasi metropolis, Ghana: Core user perspectives. Case studies on transport policy, 6(1), 25-31. https://doi.org/10.1016/j. cstp.2017.12.004

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

Вдовиченко, В. О., Іванов , І. Є., Підлубний , С. Ю., & Васильєв , М. К. (2023). Оцінка впливу пріоритетного руху міського громадського пасажирського транспорту на якість обслуговування пасажирів. Автомобільний транспорт, (52), 54–63. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.06

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ