До питання декомпозиції математичних моделей збуреного руху складних дискретно – континуальних динамічних систем

Автор(и)

  • Євген Євгенович Александров Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7525-6383
  • Тетяна Євгенівна Александрова Національний технічний університет «Харківсь-кий політехнічний iнститут», вул. Кирпичова, 2 Харків, Україна, 61002 , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9596-0669
  • Ярослав Юрійович Моргун Національний технічний університет «Харківсь-кий політехнічний iнститут», вул. Кирпичова, 2 Харків, Україна, 61002 , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7399-4937
  • Михайло Павлович Холодов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5098-0022
  • Олександр Олександрович Ярита Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4948-6577
  • Владислав Олексійович Шаповаленко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5770-0740

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.05

Ключові слова:

дискретно-континуальна система, складний технічний об'єкт, декомпозиція математичної моделі

Анотація

Проблема. Зазвичай складні динамічні системи відрізняються високим порядком рівнянь їх математичних моделей і складним взаємозв'язком підсистем, що складають складну динамічну систему. Природно, що завдання аналізу та синтезу складних динамічних систем вимагають використання потужних обчислювальних систем із величезною пам'яттю та високою швидкодією. Мета. Кількісна оцінка впливу континуальної частини динамічної системи на поведінку її дискретної частини та можливість на основі цієї оцінки здійснити декомпозицію математичної моделі збуреного руху дискретно-континуальної системи. Методологія. Заходи спрямовані на роботу до вирішення проблем, які ґрунтуються на дискретно-континуальних можливостях та їх декомпозиції. Результати. Для трьох типів дискретно-континуальних складних динамічних систем, що описуються нескінченномірними системами звичайних диференціальних рівнянь, запропоновано кількісні оцінки впливу континуальної частини системи на дискретну частину, що визначають декомпозицію математичних моделей обуреного руху таких систем. Оригінальність. Отримані спрощені математичні моделі для трьох типів дискретно-континуальних динамічних систем. Практична цінність. Отримані результати можна рекомендувати при вивченні дисципліни спеціалізований рухомий склад особливості руху вантажних автомобілів під час транспортування рідин в цистерні. Завдяки оптимізації програмним пакетом MATLAB можливе моделювання з різними параметрами як вантажного автомобіля так і вантажу, що буде перевозитись.

Біографії авторів

Євген Євгенович Александров , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

д.т.н., професор кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Тетяна Євгенівна Александрова , Національний технічний університет «Харківсь-кий політехнічний iнститут», вул. Кирпичова, 2 Харків, Україна, 61002

д.т.н., професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Ярослав Юрійович Моргун , Національний технічний університет «Харківсь-кий політехнічний iнститут», вул. Кирпичова, 2 Харків, Україна, 61002

аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут "

Михайло Павлович Холодов , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Олександр Олександрович Ярита , Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Владислав Олексійович Шаповаленко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002

асистент, кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Посилання

Ясній, П. В. (2017). Методологія експеримен-тального дослідження впливу спектру наван-таження на поведінку і втомне пошкодження під час транспортування ракети носія. Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуа-тації, методи його діагностування і прогнозу-вання “, 167-168. Iasnii, P. V. (2017). Metodolohiia eksperymentalnoho doslidzhennia vplyvu spektru navantazhennia na povedinku i vtomne poshkodzhennia pid chas transportuvan-nia rakety nosiia. Pratsi Ⅴ Mizhnarodnoi nauko-vo-tekhnichnoi konferentsii Poshkodzhennia materialiv pid chas ekspluatatsii, metody yoho diahnostuvannia i prohnozuvannia, [Methodol-ogy of an experimental study of the impact of the load spectrum on the behavior and fatigue damage during the transportation of a launch vehicle] 167-168.

Гайда П. І. (2011) Основи теорії польоту і конструкції ракет. Суми. Сумський держав-ний університет. Haida P. I. (2011) Osnovy teorii polotu i konstruktsii raket. [Fundamentals of flight theory and rocket design] Sumy. Sumskyi derzhavnyi universytet,

Назаренко С. О. (2013) Діяльність учнів Хар-ківської політехніки в галузі космонавтики ВНЗ Університети. Наука та освіта. 2. 64–74. Nazarenko S. O. (2013) Diialnist uchniv Kharkivskoi politekhniky v haluzi kosmonavtyky [Activities of Kharkiv Polytechnic students in the field of cosmonautics] VNZ Universytety. Nauka ta osvita. 2. 64–74.

Шептун, Ю. Д. (2018). Комбіноване керування космічним ступенем ракетиносія. Journal of Rocket-Space Technology, 26(4), 144-151. 4Sheptun, Yu. D. (2018). Kombinovane keruvannia kosmichnym stupenem rakety-nosiia. [Combined control of the space stage of the rocket launcher] Journal of Rocket-Space Technology, 26(4), 144-151.

Долгополов С. І. (2021) Математичне моде-лювання жорстких режимів збудження кавіта-ційних автоколивань у системі живлення рі-динних ракетних двигунів Техн. механіка. 1. Dolhopolov S. I. (2021) Matematychne modeliuvannia zhorstkykh rezhymiv zbudzhennia kavitatsiinykh avtokolyvan u systemi zhyvlennia ridynnykh raketnykh dvyhuniv [Mathematical modeling of rigid modes of excitation of cavitation self-oscillations in the power system of liquid rocket engines] Tekhn. mekhanika. 1.

Пилипенко О. В. (2021) Сучасні проблеми ни-зькочастотної динаміки рідинних ракетних двигунних установок Техн. механіка. 3. Pylypenko O. V. (2021) Suchasni problemy nyzkochastotnoi dynamiky ridynnykh raketnykh dvyhunnykh ustanovok [Modern problems of low-frequency dynamics of liquid rocket propulsion systems] Tekhn. mekhanika. 3.

Александров, Є., Клименко, В., Леонтьєв Д., Терновий М. (2021). Математичне моделю-вання електронної системи курсової стійкості автомобіля. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле-та тракторобудування, (1), 3-11. Aleksandrov, Ye., Klymenko, V., Leontiev D., Ternovyi M. (2021). Matematychne modeliu-vannia elektronnoi systemy kursovoi stiikosti avtomobilia. [Mathematical modeling of the ve-hicle stability control of the vehicle] Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Avtomobile-ta tra-ktorobuduvannia, (1), 3-11. https://doi.org/10.20998/2078-6840.2021.1.01

Пилипенко О. В. (2021) Методика визначення впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на розкид тяги рідинного ракетного двигуна при його запуску Техн. механіка. 4. Pylypenko O. V. (2021) Metodyka vyznachennia vplyvu vnutrishnikh ta zovnishnikh faktoriv na rozkyd tiahy ridynnoho raketnoho dvyhuna pry yoho zapusku [The method of determining the influence of internal and external factors on the spread of thrust of a liquid rocket engine during its launch] Tekhn. mekhanika. 4.

Тимошенко В. І. (2020) Аналіз роботи керую-чих реактивних двигунів верхнього ступеня PH "Циклон-4М" при запусках та зупинках маршового двигуна Техн. механіка. 2. Tymoshenko V. I. (2020) Analiz roboty keruiuchykh reaktyvnykh dvyhuniv verkhnoho stupenia PH "Tsyklon-4M" pry zapuskakh ta zupynkakh marshovoho dvyhuna [Analysis of the operation of the control jet engines of the upper stage PH "Zyklon-4M" during starting and stopping of the main engine] Tekhn. mekhanika. 2.

Золотько О. Є., Золотько О. В., Сосновсь-ка О. В., Аксьонов О.С., Савченко І. С. (2020) Особливості конструктивних схем двигунів з імпульсними детонаційними камерами. Авіа-ційно-космічна техніка і технологія. 2(162), 4-10. Zolotko O.Ye., Zolotko O.V., Sosnovska O.V., Aksonov O.S., Savchenko I. S. (2020) Osoblyvosti konstruktyvnykh skhem dvyhuniv z impulsnymy detonatsiinymy kameramy. [Fea-tures of structural schemes of engines with im-pulse detonation chambers] Aviatsiino-kosmichna tekhnika i tekhnolohiia. 2(162), 4-10.

https://doi.org/10.32620/aktt.2020.2.01

Терещенко Ю. М. (2017) Течія напівобмеженої струї з тертям та теплообміном в каналі сопла рідинного ракетного двигуна Проблеми тертя та зношування. 2. Tereshchenko Yu. M. (2017) Techiia napivobmezhenoi strui z tertiam ta teploobminom v kanali sopla ridynnoho raketnoho dvyhuna [The flow of a semi-confined jet with friction and heat exchange in the nozzle channel of a liquid rocket engine] Problemy tertia ta znoshuvannia. 2.

Пилипенко О. В. (2021) Вирішення сучасних проблем динаміки технічних систем Техн. ме-ханіка. 2. Pylypenko O. V. (2021) Vyrishennia suchasnykh problem dynamiky tekhnichnykh system [Solving modern problems of the dynamics of technical systems] Tekhn. mekhanika. 2.

Позднишев М. О. (2021) Проектування капіля-рних роздільників фаз систем запуску двигуна у невагомості з використанням деформованих сітчастих елементів (автореф. дис. канд. техн. наук) Дніпро. Pozdnyshev M. O. (2021) Proektuvannia kapiliarnykh rozdilnykiv faz system zapusku dvyhuna u nevahomosti z vykorystanniam deformovanykh sitchastykh elementiv [Design of capillary phase separators for engine start-up systems in weightlessness using deformed mesh elements] (avtoref. dys. kand. tekhn. nauk) Dnipro.

Пономарьов О. М. (2021) Віброакустичне діа-гностування елементів автоматики пневмогі-дравлічних систем живлення ракетних двигу-нів (автореф. дис. канд. техн. наук) Дніпро. Ponomarov O. M. (2021) Vibroakustychne diahnostuvannia elementiv avtomatyky pnevmohidravlichnykh system zhyvlennia raketnykh dvyhuniv [Vibroacoustic diagnostics of automation elements of pneumohydraulic power systems of rocket engines] (avtoref. dys. kand. tekhn. nauk) Dnipro.

Александров Є. Є. (2021) Для впливу колінь вільної поверхні рідини в цистерні на курсову стійкість автомобіля-паливозаправника. Озброєння та військова техніка. 2021. Т. 29 (1) 36-43. Aleksandrov Ye. Ye. (2021) Dlia vplyvu kolin vilnoi poverkhni ridyny v tsysterni na kursovu stiikist avtomobilia-palyvozapravnyka. [For the influence of the knees of the free surface of the liquid in the tank on the directional stability of the refueling vehicle] Ozbroiennia ta viiskova tekhnika. 2021. T. 29. (1) 36-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

Александров , Є. Є. ., Александрова , Т. Є., Моргун , Я. Ю., Холодов , М. П., Ярита , О. О. ., & Шаповаленко, В. О. (2023). До питання декомпозиції математичних моделей збуреного руху складних дискретно – континуальних динамічних систем. Автомобільний транспорт, (52), 41–53. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.05

Номер

Розділ

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ