Комп’ютерне моделювання та програмне дослідження деталей автомобілів та двигунів

Автор(и)

  • Володимир Віталійович Кальченко Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Україна https://orcid.org/0000-0002-9072-2976
  • Антоніна Вікторівна Кологойда Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Україна https://orcid.org/0000-0002-1742-2686
  • Генадій Володимирович Пасов Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Україна http://orcid.org/0000-0001-7248-9085
  • Наталія Миколаївна Сіра Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035, Україна https://orcid.org/0000-0002-6242-5210
  • Валерій Іванович Клименко Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25., Україна http://orcid.org/0000-0002-7399-0397

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.02

Ключові слова:

комп’ютерне моделювання, математичне моделювання, просторова модель, автомобіль, двигун, програмне дослідження, програмний аналіз

Анотація

Проблема. Розвиток автомобільної техніки різного призначення, а також вдосконалення існуючих моделей автомобілів, вимагає швидкого та гнучкого процесу проектування. Вихідними при проектуванні є просторові моделі деталей та вузлів, а на їх базі виконують необхідну конструкторську документацію. При виготовленні деталей на верстатах з ЧПК необхідно швидко отримувати керуючу програму, яка забезпечить підвищення точності виробу за рахунок забезпечення оптимальної траєкторії взаємного переміщення деталі та інструменту. Отже, створення комплексної методики проектування деталей автомобілів, їх базової перевірки та отримання конструкторської документації є важливою технічною задачею. Мета. Головною метою роботи є визначення раціональної послідовності та основних принципів комп’ютерного проектування, дослідження і виготовлення деталей автомобілів й двигунів. А також розробка математичних просторових моделей поверхонь з метою оптимізації керуючих програм для верстатів з ЧПК. Методологія. Прийняті в роботі підходи до вирішення поставленої мети базуються на загальних конструкторських принципах. Методах проведення статичного та динамічного розрахунків, а також просторового математичного моделювання процесів виготовлення деталей. Результати. Розроблено комплексну методику проектування деталей двигунів та автомобілів. Визначено основні принципи створення просторових моделей, для досягнення їх гнучкості та простого редагування. Описано методи автоматизації розробки креслень та конструкторської документації. Розглянуто програмні можливості, щодо первинної перевірки статичної міцності та частотного аналізу. Розроблено розрахункову програму для побудови перехідної та амплітудно-фазово-частотну характеристик. Проведемо математичне просторове моделювання типових поверхонь розподільного валу, з метою подальшого дослідження та оптимізації розробки керуючої програми для обробки на верстаті з ЧПК. Оригінальність. Визначені базові принципи проектування деталей двигунів та автомобілів дають можливість створення гнучкої просторової моделі, й більш повної автоматизації процесу оформлення технічної документації. Розроблені математичні просторові моделі опорних та робочих поверхонь розподільного валу дають можливість написання керуючої програми з визначенням оптимальної траєкторії взаємного переміщення деталі та інструменту. Практичне значення. Отримані результати можуть бути рекомендовані при проектуванні деталей та вузлів автомобілів.

Біографії авторів

Володимир Віталійович Кальченко , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

д.т.н., професор кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Антоніна Вікторівна Кологойда , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Генадій Володимирович Пасов , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Наталія Миколаївна Сіра , Національний університет «Чернігівська політехніка», вул. Шевченко, 95, м. Чернігів, Україна, 14035

к.т.н., доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Валерій Іванович Клименко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25.

д.т.н., проф., зав. кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула

Посилання

C.Simmons, D.Maguire & N.Phelps (2020). Manual of Engineering Drawing.

О. В. Архіпов, К. В. Масляєв, Д. О. Ланцов (2018). Параметричне комп’ютерне моделювання в дизайні автомобільних вузлів та агрегатів. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. зб., Київ. нац. ун-т будова і архіт., 94, 3- 7. O. V. Arkhipov, K. V. Masliaiev, D. O. Lantsov (2018). Parametrychne kompiuterne modeliuvannia v dyzaini avtomobilnykh vuzliv ta ahrehativ. [Parametric computer modeling in the design of automotive components and aggregates] Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvid. nauk.-tekhn. zb., Kyiv. nats. un-t budova i arkhit., 94, 3-7.

Chang, C.C. (2004). Direct slicing and G-code contour for rapid prototyping machine of UV resin spray using PowerSOLUTION macro commands. Int J Adv Manuf Technol 23, 358–365 https://doi.org/10.1007/s00170-003-1575-4

Якушенко, С.О., Носов, П.С. (2013). Проектні розрахунки та 3D моделювання двигунів внутрішнього згоряння у САПР Delcam PowerShape. Інформ. технології в освіті, науці та вир-ві. 4 (5). 165-179. Yakushenko, S.O., Nosov, P.S. (2013). Proektni rozrakhunky ta 3D modeliuvannia dvyhuniv vnutrishnoho zghoriannia u SAPR Delcam PowerShape. [Design calculations and 3D modeling of internal combustion engines in CAD Delcam PowerShape] Inform. tekhnolohii v osviti, nautsi ta vyr-vi. 4 (5). 165-179 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/ 123456789/2687

Kuang-Hua Chang (2013) Product Performance Evaluation using CAD/CAE.

Kuang-Hua Chang (2016). e-Design.

Kuang-Hua Chang (2014). Product Design Modeling using CAD/CAE.

Кириченко І.Г, Черніков О.В., Роговий А.С., Рагулін В.М., Рєзніков О.О., Табуров О.С. (2021). Особливості комп’ютерного моделювання та дослідження режимів роботи елементів піднімальної платформи. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету., 95. 143-148. Kyrychenko I.H, Chernikov O.V., Rohovyi A.S., Ragulin V.M., Rieznikov O.O., Taburov O.S. (2021). Osoblyvosti kompiuternoho modeliuvannia ta doslidzhennia rezhymiv roboty elementiv pidnimalnoi platformy. [Peculiarities of computer modeling and study of operating modes of elements of the lifting platform] Visnyk KhNADU., 95. 143-148.

Рагулін В.М., Ярижко О.В., Назарько О.О. (2022). Комп'ютерне моделювання як метод та засіб удосконалення будівельних машин. Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. 102. 181–187. Ragulin V.M., Yaryzhko O.V., Nazarko O.O. (2022). Kompiuterne modeliuvannia yak metod ta zasib udoskonalennia budivelnykh mashyn. [Computer modeling as a method and means of improving construction machines] Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk “Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika”. 102. 181–187.

Zhuming Bi (2017) Finite Element Analysis Applications.

Mary Thompson, John Thompson (2017) ANSYS Mechanical APDL for Finite Element Analysis.

Сіра Н.М., Кологойда А.В., Литвин О.О. & Кальченко Д.В. (2019) Дослідження динамічних характеристик при чистовому шліфуванні циліндричної та голчастої поверхонь валика текстильної машини. Технічні науки та технології. 2 (16), 44-53. Sira N.M., Kolohoida A.V., Lytvyn O.O. & Kalchenko D.V. (2019) Doslidzhennia dynamichnykh kharakterystyk pry chystovomu shlifuvanni tsylindrychnoi ta holchastoi poverkhon valyka tekstylnoi mashyny. [Study of dynamic characteristics during clean grinding of the cylindrical and needle surface of the rollers of a textile machine.] Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. 2 (16), 44-53.

Badra J., Pal P. & Som S. (2022) Artificial Intelligence and Data. https://doi.org/10.1016/C2020-0-03091-4

Kalchenko V.V., Kalchenko V.I., Tsybulya S.D., Kolohoida A.V., Sakhno Ye.Yu.. (2022). Simulation of the process of milling and grinding cylindrical surfaces by an oriented tool in one setup. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 66 – 70. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-4/066

Kalchenko, V., Kalchenko, V., Sira, N., Kalchenko, O., Vynnyk, V., Kalchenko, D., & Morochko, V. (2020). Development of the single-setup milling process model of the shaft support necks and cams. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, (4), 48-54. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.208579

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-07

Як цитувати

Кальченко , В. В., Кологойда , А. В., Пасов , Г. В., Сіра , Н. М., & Клименко, В. І. (2023). Комп’ютерне моделювання та програмне дослідження деталей автомобілів та двигунів. Автомобільний транспорт, (52), 14–24. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2023.52.0.02

Номер

Розділ

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ