МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ НА УМОВАХ КООПЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • Ye. Nahornyi Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • N. Shramenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • A. Оrda Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.40.0.12

Ключові слова:

стратегія, кооперація, інтермодальні перевезення, математична модель

Анотація

Проведено критичний аналіз існуючих оптимізаційних моделей процесу взаємодії суб’єктів транспортного ринку. Запропоновано математичну модель вибору раціональних стратегій поведінки при стратегічному плануванні діяльності суб’єктів транспортного ринку з орієнтацією на комерційну ефективність  замовника у сучасних ринкових умовах

Біографії авторів

Ye. Nahornyi, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

проф., д.т.н.

N. Shramenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

проф., д.т.н.

A. Оrda, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асп.

Посилання

Dmytryev A.V. Intermodal'nye tekhnolohyy v lohystyke transportno-ekspedytorskykh usluh [Intermodal technologies in logistics of freight forwarding services]. Rossyyskoe predprynymatel'stvo, 2015, vol. 5, pp. 787–798.

Naumov V., Nagorniy Ie., Litvinova Ya. Model of multimodal transport node functioning. The ar-chives of transport, 2015, vol. 36, issue 4, pp. 43–54. doi: 10.5604/08669546.1185202.

Korniyenko V.P. Ekonomiko-matematychne modelyuvannya funktsionuvannya systemy konteynernykh perevezen'. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. econ. nauk: spets. 08.03.02 «Ekonomiko-matematychne mode-lyuvannya» [Economical-mathematical models for the functioning of systems of container transport]. Kyev, 2006, 18 p.

Naumov V.S. Rozvytok naukovo-tekhnolohichnykh osnov ekspedytors'koho obsluhovuvannya na avtomobil'nomu transporti. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya doct. tekhn. nauk: spets. 05.22.01 «Transportni systemy» [The development of scientific and technological foundations forwarding services for road transport]. Kharkiv, 2013, 40 p.

Palagin Yu., Mochalov A., Timonin A. Mathematical modelling and parameters calculations in multimodal freight terminal networks The archives of transport, 2014, vol. 30, issue 2, pp. 66–73. doi: 10.5604/08669546.1146980.

Braykovs'ka A. Benchmarkinh U sferi orhani-zatsiyi vantazhnykh perevezen' u zmishanomu spoluchenni [Benchmarking in the organization of freight traffic in mixed traffic]. Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Seriya «Ekonomika i upravlinnya», 2012, vol. 21–22, ch. 2, pp. 104–117.

Zhakov V.V. Upravlenye konkurentosposobnost'yu perevozok hruzov v konteynerakh na osnove protsessnoho podkhoda. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. econ. nauk: spets. 08.00.05 «Ekonomyka y upravlenye narodnym khozyaystvom (эkonomyka, orhanyzatsyya y upravlenye predpryyatyyamy, otraslyamy y kompleksamy transporta)» [Managing the competitiveness of cargo transportation in containers based on the process approach]. Mosсow, 2014, 24 p.

Braykovs'ka A.M. Zabezpechennya konkurentospromozhnosti operators'kykh kompaniy na rynku zaliznychnomors'kykh vantazhnykh perevezen'. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. econ. nauk: spets.08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti)» [Ensuring the competitiveness of companies in the carrier rail and marine transportation]. Dnipropetrovs'k, 2014, 21 p.

Kichkina O.I. Vybir optymal'noyi skhemy dostavky vantazhuv lohistychnykh systemakh [Optimal delivery schemes vantazhuv logistics systems]. Visnyk SNU im. V. Dalya, 2015, vol. 2 (219), pp. 9–11.

Naumov V.S., Viter N.S. Metodyka formuvannya al'ternatyvnykh transportnotekhnolohichnykh system dostavky vantazhiv [Methods of forming alternative transport technology systems for cargo delivery]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy, 2011, vol. 4 (53), Tom 5, pp. 16–19.

Akymova O.V. Stratyfykatsyya transportnoho protsessa pry orhanyzatsyy yntermodal'nykh perevozok [Stratification of the transport process in the organization of intermodal transport]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - Zb. nauk. pr. Ukr. Derzh. Akademiyi zalizn. tr-tu, 2013, vol. 41, p. 80–83.

Nahornyy Ye.V., Shramenko N.Yu. Komertsiyna robota na avtomobil'nomu transport [Commercial work on automobile transport], Kharkiv, 2010, 324 p.

Shramenko N.Yu., Orda O.O. Formuvannya al'ternatyvnykh variantiv transportno-ekspedytors'koho obsluhovuvannya vantazhovlasnykiv pry intermodal'nykh perevezennyakh [Forming of the forwading service alternative varients in intermodal transportation]. Аutomobile transport: сollection of scientific works, 2015, vol. 37, pp. 70–77.

Shramenko N.Yu., Orda O.O. Formalizatsiya protsesu vzayemodiyi sub"yektiv transportnoho rynku pry intermodal'nykh konteynernykh perevezennyakh [The formalization of the interaction of the transport market participants in intermodal container transportation]. Suchasni tekhnolohiyi v mashynobuduvanni ta transporti, 2016, vol. 2(6), p. 167–175.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-07

Як цитувати

Nahornyi, Y., Shramenko, N., & Оrda A. (2017). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ НА УМОВАХ КООПЕРАЦІЇ. Автомобільний транспорт, (40), 12. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.40.0.12

Номер

Розділ

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ